Izabela Migocz z "Wiosny" na "trójkę" opolskiej listy Platformy | 7DNI Izabela Migocz z “Wiosny” na „trójkę” opolskiej listy Platformy - 7DNI

Izabela Migocz z “Wiosny” na „trójkę” opolskiej listy Platformy

Dyrek­tor­ka biblio­te­ki ma szan­sę na obję­cie man­da­tu posła.

Zarząd kra­jo­wy Plat­for­my zatwier­dził we wto­rek lide­rów list Koali­cji Oby­wa­tel­skiej w nad­cho­dzą­cych wybo­rach par­la­men­tar­nych. W woj. opol­skim na pierw­szym miej­scu ma być Witold Zemba­czyń­ski z Nowo­cze­snej. To dość medial­ny poli­tyk, któ­ry nie powi­nien mieć żad­ne­go pro­ble­mu ze zdo­by­ciem man­da­tu. Trze­cie miej­sce przy­pa­dło Iza­be­li Migocz, dyrek­tor­ce Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Co cie­ka­we, jesz­cze kil­ka mie­się­cy temu kan­dy­do­wa­ła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go z czwar­te­go miej­sca na opol­sko-dol­no­ślą­skiej liście Wio­sny Rober­ta Bie­dro­nia. Nie zro­bi­ła zbyt dobre­go wyni­ku, podob­nie zresz­tą jak w wybo­rach samo­rzą­do­wych w 2018 roku,.

Według naszych infor­ma­cji wła­dze PO w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie są zado­wo­lo­ne z takie­go obro­tu spra­wy, ponie­waż ocze­ki­wa­ły, że wyso­kie miej­sce dosta­nie któ­ryś z doświad­czo­nych i zasłu­żo­nych dzia­ła­czy.

Nie­ofi­cjal­nie na 2. miej­scu opol­skiej listy zna­lazł się Tomasz Kostuś z Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, 4. byłe­mu woje­wo­dzie opol­skie­mu Ryszar­do­wi Wil­czyń­skie­mu, obec­nie posło­wi PO. Według wstęp­nych usta­leń z „piąt­ki” wystar­tu­je Leonar­da Pło­szaj, a 6. Raj­mund Mil­ler.
Koali­cja Oby­wa­tel­ska nie­ofi­cjal­nie liczy na zdo­by­cie pię­ciu man­da­tów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting