Intermarche zamknięty. Potwierdziły się ustalenia Tygodnika 7 Dni | 7DNI Intermarche zamknięty. Potwierdziły się ustalenia Tygodnika 7 Dni - 7DNI

Intermarche zamknięty. Potwierdziły się ustalenia Tygodnika 7 Dni

Jeden z pierw­szych mar­ke­tów w mie­ście nie wytrzy­mał kon­ku­ren­cji innych dys­kon­tów.

Po raz ostat­ni klien­ci mogli zro­bić zaku­py w skle­pie na osie­dlu Zachód w sobo­tę 8 lute­go. Cho­ciaż sło­wo “zaku­py” nale­ży tu wziąć w duży cudzy­słów, bo asor­ty­ment w tym skle­pie od wie­lu mie­się­cy pozo­sta­wiał spo­ro do życze­nia. W ostat­nich dniach pół­ki dosłow­nie świe­ci­ły pust­ka­mi. Sklep pro­wa­dzo­ny był w ramach umo­wy fran­czy­zo­wej. Na razie nie wia­do­mo, czy w jego miej­sce powsta­nie jakiś inny mar­ket.

O tym, że w lutym Inter­mar­che ma zostać zamknię­ty Tygo­dnik 7 Dni pisał już w grud­niu. O fatal­nej sytu­acji mówi­li nam pra­cow­ni­cy skle­pu.

Mar­ket Inter­mar­che w Koź­lu powstał kil­ka­na­ście lat temu, był jed­ną z sze­ściu pla­có­wek han­dlo­wych tej sie­ci na Opolsz­czyź­nie. Przez lata cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców osie­dla Zachód. Z cza­sem uro­sła mu jed­nak poważ­na kon­ku­ren­cja w posta­ci Lidla i Bie­dron­ki, a tak­że Aldi. Od pew­ne­go cza­su poja­wia­ło się tam coraz mniej klien­tów. Nie­daw­no jed­nak zauwa­żo­no bra­ki w dosta­wach towa­ru. Przez ostat­nie mie­sią­ce świa­tło w skle­pie było przy­ga­szo­ne, a asor­ty­ment moc­no ogra­ni­czo­ny.

Zamknię­cie gro­zi tak­że skle­po­wi sie­ci Tesco, któ­ry rów­nież znaj­du­je się w Koź­lu. Pol­ski oddział Tesco zakoń­czył rok finan­so­wy 2018/2019 ze stra­tą ok. 55 mln zł. W Pol­sce zamknię­to już kil­ka­dzie­siąt z ponad 300 skle­pów tej sie­ci dzia­ła­ją­cych w naszym kra­ju. Związ­kow­cy w tam­tej­szej Soli­dar­no­ści dowie­dzie­li się, że pra­cę stra­cić ma kolej­ne 1500 osób, a zamknię­tych może być nawet kil­ka­dzie­siąt punk­tów han­dlo­wych. Nie­daw­no sieć poin­for­mo­wa­ła, że chce sprze­dać wszyst­kie swo­je pol­skie skle­py.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting