Indianie i kowboje zawładnęli Zespołem Szkół Specjalnych

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nauczy­cie­li i rodzi­ców powio­dło się przy­go­to­wa­nie wyjąt­ko­we­go Dnia Dziec­ka w Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych im. Jana Brze­chwy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu (Kłod­ni­ca). Szkol­ne boisko zamie­ni­ło się 4 czerw­ca w wio­skę indiań­ską, a nauczy­cie­le i ucznio­wie w Indian i kow­boi.

Do Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych im. Jana Brze­chwy uczęsz­cza 124 uczniów, któ­rzy uczą się w 19 oddzia­łach. Każ­dy oddział z pomo­cą nauczy­cie­la posta­wił na szkol­nym boisku tipi, czy­li spe­cjal­ny namiot uży­wa­ny przez koczow­ni­cze ple­mio­na Indian Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło rów­nież na ten wyjąt­ko­wy dzień spe­cjal­ne indiań­skie imię. Wśród atrak­cji nie zabra­kło kon­kur­sów spraw­no­ścio­wych „dla kow­boi” takich jak: strze­la­nie z łuku, rzut pod­ko­wą czy las­sem.

Przy­go­to­wa­no rów­nież dmu­cha­ne zjeż­dżal­nie, basen kul­ko­wy oraz tram­po­li­ny. Były dzie­cię­ce przy­sma­ki: lody, wata cukro­wa i kieł­ba­ski z gril­la; a każ­dy uczeń otrzy­mał pamiąt­ko­wą etnicz­ną bran­so­let­kę lub naszyj­nik.

Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­no dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Fun­da­cji Dobro­czyn­no­ści Atlas, któ­ra corocz­nie poma­ga finan­so­wo przy orga­ni­za­cji Dnia Dziec­ka w Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting