Hospicjum powstanie w nowym budynku. Będzie gotowe za rok

Ruszy­ły pra­ce przy budo­wie pla­ców­ki dla ter­mi­nal­nie cho­rych na osie­dlu Kłod­ni­ca.

Pierw­sze to pra­ce roz­biór­ko­we. Sta­ry budy­nek przed­szko­la przy uli­cy Szy­ma­now­skie­go został już zbu­rzo­ny. Robot­ni­cy wywo­żą teraz gruz. Na jego miej­scu powsta­nie zupeł­nie nowy pawi­lon.

- Dłu­go ocze­ki­wa­ne robo­ty ruszy­ły na począt­ku mar­ca — poin­for­mo­wał Jaro­sław Jur­kow­ski z Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Po ich zakoń­cze­niu znaj­dzie się w nim 11 miejsc dla osób w ter­mi­nal­nych sta­diach cho­rób, pokój hote­lo­wy i przy­chod­nia palia­tyw­na.

Gmi­na poszu­ku­je rów­nież part­ne­ra do wspól­nej reali­za­cji tego pro­jek­tu. War­te 6,7 mln zło­tych pra­ce budow­la­ne powin­ny zakoń­czyć się w listo­pa­dzie, a hospi­cjum powin­no ruszyć na począt­ku przy­szłe­go roku.

Osta­tecz­nie inwe­sty­cja oka­za­ła się droż­sza od wcze­śniej pla­no­wa­nych kosz­tów. Wła­dze mia­sta wyszły jed­nak z zało­że­nia, że nie moż­na zwle­kać kolej­ne­go roku z jej roz­po­czę­ciem.

fot. kedzierzynkozle.pl

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting