Hospicjum gotowe. Czekaliśmy na nie wiele lat

Jesz­cze w tym roku pomoc uzy­ska­ją tu pierw­si pacjen­ci.

To była jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych inwe­sty­cji ostat­nich kil­ku­na­stu lat w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. I jed­na z tych, na któ­rą przy­szło cze­kać naj­dłu­żej.

Na począt­ku lip­ca uda­ło się jed­nak zakoń­czyć budo­wę hospi­cjum, któ­ra roz­po­czę­ła się ponad rok temu, a poprze­dzi­ły ją wie­lo­let­nie przy­go­to­wa­nia.

Powsta­ło na osie­dlu Kłod­ni­ca na bazie byłe­go przed­szko­la przy uli­cy Szy­ma­now­skie­go 33A. Miej­sce po zde­gra­do­wa­nym budyn­ku zosta­ło zaadap­to­wa­ne do potrzeb nowo­cze­snej pla­ców­ki. Dobu­do­wa­ne zosta­ło dodat­ko­we skrzy­dło, w któ­rym zna­la­zły się pomiesz­cze­nia dla pacjen­tów.

W środ­ku znaj­dzie­my czte­ry poko­je 2-oso­bo­we, trzy poko­je 1-oso­bo­we oraz część dzien­ną wraz z salą reha­bi­li­ta­cji. Wszyst­kie sale mają dostęp do w peł­ni dosto­so­wa­nych do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych łazie­nek. Są one rów­nież wypo­sa­żo­ne w sys­tem wzy­wa­nia per­so­ne­lu w nagłych przy­pad­kach. Trans­port cho­rych zapew­ni odpo­wied­niej wiel­ko­ści win­da, w któ­rej bez pro­ble­mu zmie­ści się szpi­tal­ne łóż­ko wraz z per­so­ne­lem. W wybu­do­wa­nym hospi­cjum będzie się tak­że znaj­do­wać przy­chod­nia palia­tyw­na, recep­cja i stre­fa przy­jęć pacjen­tów.

Pro­jek­tan­ci pamię­ta­li rów­nież o pomiesz­cze­niach gospo­dar­czych, maga­zy­no­wych i socjal­nych. Obiekt speł­nia wszyst­kie nie­zbęd­ne wymo­gi. W peł­ni zago­spo­da­ro­wa­ny został tak­że teren wokół hospi­cjum, gdzie powstał par­king. Z nowo­cze­sną bry­łą budyn­ku dosko­na­le kom­po­nu­je się zapla­no­wa­ny zie­le­niec.

Kolej­nym eta­pem będzie wypo­sa­że­nie hospi­cjum. We wszyst­kich salach poja­wi się nie­zbęd­ny sprzęt medycz­ny. Dzię­ki temu pierw­si pacjen­ci zosta­ną przy­ję­ci jesz­cze w tym roku. Kom­ple­to­wa­niem nie­zbęd­nych dla cho­rych urzą­dzeń zaj­mu­je się Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej, któ­ry będzie tak­że zarzą­dzać obiek­tem.

Czę­ścio­wy udział w tym pro­ce­sie mają tak­że miesz­kań­cy. Na kon­to orga­ni­za­cji wpły­nę­ło ponad 16 tysię­cy zło­tych zebra­ne pod­czas kon­cer­tu cha­ry­ta­tyw­ne­go „Manew­ry miło­sne”. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska do wystę­pu na sce­nie zapro­si­ła samo­rzą­dow­ców oraz zna­ne oso­by z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Wyda­rze­nie cie­szy­ło się ogrom­nym powo­dze­niem

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting