Historyczne wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. w 2021 roku

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zakoń­czy­ła rok 2021 rekor­do­wym zyskiem net­to wyno­szą­cym 273 mln zł, co ozna­cza wzrost o 133% w sto­sun­ku do 2020 r.

Przy­cho­dy Gru­py Kapi­ta­ło­wej ukształ­to­wa­ły się na pozio­mie 2,96 mld zł (wzrost o 70%), a wynik EBITDA wyniósł 459 mln zł (wzrost o 75%). Nie­znacz­nie w sto­sun­ku do 2020 r. wzro­sła mar­ża EBITDA (z 15,0% na 15,5%).

Wypra­co­wa­ny wynik EBITDA w 47% doty­czy Seg­men­tu Oxo­plast, a w 37% Seg­men­tu Nawo­zy.

– Klu­czo­wy dla oce­ny wyni­ków za 2021 r. jest fakt, że przy­cho­dy ze sprze­da­ży wzro­sły dla wszyst­kich grup pro­duk­to­wych – zarów­no w obsza­rze nawo­zów, jak i biz­ne­su Oxo­plast. Spół­ka pora­dzi­ła sobie z nie­zwy­kle trud­ną sytu­acją w obsza­rze surow­co­wym oraz wyko­rzy­sta­ła wszel­kie sprzy­ja­ją­ce uwa­run­ko­wa­nia i prze­wa­gi ryn­ko­we. Głów­ną rolę w wypra­co­wa­nym wyni­ku ode­grał Seg­ment Oxo­plast, odno­to­wa­no nie­mal­że sze­ścio­krot­ny wzrost EBITDA w sto­sun­ku do roku ubie­głe­go i ponad trzy­krot­nie wyż­szą mar­żę. W Seg­men­cie Nawo­zy ubie­gło­rocz­ny wynik EBITDA jest nie­co niż­szy niż w 2020 roku, nato­miast wypra­co­wa­nej mar­ży towa­rzy­szy znacz­ne obni­że­nie, tj. o bli­sko 9 punk­tów pro­cen­to­wych – tłu­ma­czy Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Oxo­plast

Efek­tyw­na poli­ty­ka biz­ne­so­wa w Seg­men­cie Oxo­plast prze­ło­ży­ła się na utrzy­ma­nie korzyst­nej rela­cji ofe­ro­wa­nej ceny sprze­da­ży do kosz­tów pro­duk­cji – minio­ny rok w obsza­rze surow­co­wym to rekor­do­we ceny pro­py­le­nu, efekt ten potę­go­wa­ły rów­nież ceny gazu. Rosną­ce ceny pro­duk­tów łań­cu­cha war­to­ści, bar­dzo korzy­sta­na sytu­acja na ryn­kach spot i walu­to­wym to dodat­ko­we czyn­ni­ki, któ­re zade­cy­do­wa­ły o rekor­do­wym pod wzglę­dem wyni­ków i mar­ży 2021 r.

Nawo­zy

Sytu­ację na ryn­ku nawo­zo­wym deter­mi­no­wa­ły rekor­do­we ceny gazu ziem­ne­go, któ­re prze­kła­da­ły się na histo­rycz­nie wyso­kie kosz­ty pro­duk­cji (w 2021 r. koszt zaku­pu gazu sta­no­wił ponad 90% wszyst­kich wyko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji mediów i surow­ców). Osią­gnię­te przez Gru­pę Azo­ty ZAK S.A. sta­bil­ne wyni­ki finan­so­we to wypad­ko­wa ryn­ko­we­go wzro­stu cen nawo­zów, na sku­tek nie­no­to­wa­nych dotąd pozio­mów ceno­wych surow­ca i aktyw­nej poli­ty­ki ich zabez­pie­cza­nia.

Inwe­sty­cje

W 2021 r. w kędzie­rzyń­skiej spół­ce zakoń­czo­no reali­za­cję pro­jek­tu pn. „Wery­fi­ka­cja w toku eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych na insta­la­cji pilo­ta­żo­wej nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i pro­ce­so­wych sze­ro­kiej gamy inno­wa­cyj­nych polie­stro­wych pla­sty­fi­ka­to­rów nie­fta­la­no­wych, w tym z zasto­so­wa­niem bio­od­na­wial­ne­go kwa­su bursz­ty­no­we­go”. Efek­tem było powsta­nie insta­la­cji pilo­ta­żo­wej do pro­wa­dze­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych otrzy­my­wa­nia estrów i polie­strów nie­fta­la­no­wych.
Sfi­na­li­zo­wa­no rów­nież dwa zada­nia inwe­sty­cyj­ne w ramach Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej – „Moder­ni­za­cja węzła skra­pla­nia amo­nia­ku” i „Wymia­na kom­pre­so­rów amo­nia­ku gazo­we­go K-2 i K-3 na elek­trycz­ne” – o łącz­nej war­to­ści 36,1 mln zł.
W pierw­szym kwar­ta­le 2021 r. roz­po­czę­to fazę testo­wa­nia Bra­my Głów­nej po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji wag samo­cho­do­wych.
W dru­gim pół­ro­czu pod­ję­to się reali­za­cji istot­nych dla obsza­ru pro­duk­cji zadań inwe­sty­cyj­nych – „Moder­ni­za­cja węzła sprę­ża­nia gazu syn­te­zo­we­go dla potrzeb Wydzia­łu Amo­nia­ku” oraz „Moder­ni­za­cja cią­gu pro­duk­cyj­ne­go mocz­ni­ka”.

Nakła­dy inwe­sty­cyj­ne Spół­ki ponie­sio­ne w 2021 r. to 151 mln zł.

Waż­ne wyda­rze­nia

» W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. w dal­szym cią­gu wspie­ra­ła dzia­łal­ność pla­có­wek medycz­nych. Jej zaan­ga­żo­wa­nie finan­so­we na Opolsz­czyź­nie w tym zakre­sie się­gnę­ło bli­sko 1 mln zł.

» W ofer­cie Spół­ki zna­la­zły się nowe pro­duk­ty – nawóz płyn­ny RSM®S 28 – 5 oraz dwa pla­sty­fi­ka­to­ry spe­cja­li­stycz­ne.

» Dzia­ła­nia na rzecz pra­cow­ni­ków zosta­ły doce­nio­ne pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. otrzy­ma­ła dzie­wią­tą już Zło­tą Kar­tę Lide­ra Bez­piecz­nej Pra­cy oraz dwie sta­tu­et­ki LODOŁAMACZ w kate­go­rii „Zdro­wa Fir­ma (na pozio­mie regio­nal­nym i ogól­no­pol­skim).

» Spół­ce przy­zna­no cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy zgod­ność Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Ener­gią z nor­mą ISO 50001: 2018, a tak­że prze­dłu­żo­no Cer­ty­fi­kat Ramo­we­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Respon­si­ble Care do 2025 r.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting