Harcerze pomagają Ukraińcom

W daw­nej sie­dzi­bie Beta­nii otwie­ra­ją punkt zbiór­ki. Potrzeb­ne są mię­dzy inny­mi lekar­stwa.

Cała Pol­ska poma­ga Ukra­iń­com. 7 Samo­dziel­na Dru­ży­na Har­cer­ska “Bra­cia Ognia” orga­ni­zu­je wspar­cie dla ukra­iń­skich skau­tów. Otwie­ra punkt w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i do 3 mar­ca będzie zbie­rać naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy, któ­re mają pomóc w wal­ce o prze­trwa­nie.

Zbiór­ka pro­wa­dzo­na jest w daw­nej sie­dzi­bie Beta­nii. Akcja 1,2 i 3 mar­ca pro­wa­dzo­na będzie w godzi­nach 17 – 20. Tel. kon­tak­to­wy do orga­ni­za­to­rów — 792 287 335.

Potrzeb­ne są:
» lekar­stwa prze­ciw­go­rącz­ko­we (dostęp­ne bez recep­ty),
» lekar­stwa prze­ciw­bó­lo­we (dostęp­ne bez recep­ty),
» środ­ki do dezyn­fek­cji (np. Octa­ni­sept),
» mate­ria­ły opa­trun­ko­we (ban­da­że, gazy),
» ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we,
» aptecz­ki,
» koce ter­micz­ne (folia NRC),
» opa­ski i opa­trun­ki uci­sko­we,
» chu­s­tecz­ki nawil­ża­ne,
» bie­li­zna ter­micz­na,
» baterie/powerbanki,
» krót­ko­fa­lów­ki,
» prze­dłu­ża­cze 10m,
» latar­ki czo­ło­we,
» lam­py led róż­nej wiel­ko­ści,
» lor­net­ki,
» pal­ni­ki gazo­we,
» opa­trun­ki prze­ciw opa­rze­niom,
» opa­trun­ki ze sre­brem.
» mle­ko mody­fi­ko­wa­ne typu Pep­ti, Com­fort 1, 2, 3,
» pam­per­sy wszyst­kich roz­mia­rów,
» zgłęb­ni­ki dożo­łąd­ko­we wszyst­kich roz­mia­rów,
» zgłęb­ni­ki pedia­trycz­ne
» strzy­kaw­ki 50/60 ml,
» nutri­drin­ki dla dzie­ci

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting