Grzegorz Peczkis został szefem lokalnego PiS

Sena­tor pokie­ru­je struk­tu­ra­mi Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i popro­wa­dzi je do przy­szło­rocz­nych wybo­rów samo­rzą­do­wych. Cel: prze­ję­cie wła­dzy w mie­ście i powie­cie.

Po trwa­ją­cym ponad dwa lata okre­sie, gdy miej­ski­mi struk­tu­ra­mi Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści kie­ro­wa­li mia­no­wa­ni przez wyż­sze wła­dze peł­no­moc­ni­cy, człon­ko­wie tego ugru­po­wa­nia z Kędzie­rzy­na-Koź­la i nasze­go powia­tu mogli wresz­cie demo­kra­tycz­nie wybrać swo­je­go lide­ra. Nie­spo­dzian­ki nie było i sta­no­wi­sko to powie­rzo­no dotych­cza­so­we­mu peł­no­moc­ni­ko­wi, a zara­zem bez wąt­pie­nia naj­waż­niej­sze­mu lokal­ne­mu poli­ty­ko­wi PiS, czy­li Grze­go­rzo­wi Pecz­ki­so­wi, któ­ry od dwóch lat jest sena­to­rem i zara­zem jedy­nym par­la­men­ta­rzy­stą z Kędzie­rzy­na-Koź­la w bie­żą­cej kaden­cji. Człon­ko­wie Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści wyło­ni­li rów­nież zarząd ugru­po­wa­nia, do któ­re­go wraz z sena­to­rem weszło czte­rech innych dzia­ła­czy. Są to trzej rad­ni powia­to­wi: Andrzej Krebs, Andrzej Lacho­wicz i Seba­stian Szklar­czyk. Pią­tym człon­kiem zarzą­du został Domi­nik Szu­sta­kie­wicz, Naj­waż­niej­szym wyzwa­niem sto­ją­cym przed struk­tu­ra­mi PiS w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­rych kie­row­nic­two wybra­no na dwu­let­nią kaden­cję, jest uda­ny start w pla­no­wa­nych rów­no za rok wybo­rach samo­rzą­do­wych. – Naszym celem jest zwy­cię­stwo i prze­ję­cie peł­nej wła­dzy w mie­ście i powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim – dekla­ru­je sena­tor Grze­gorz Pecz­kis. On sam w wybo­rach jed­nak nie wystar­tu­je, już kil­ka tygo­dni temu zapo­wie­dział, że nie będzie się ubie­gał o sta­no­wi­sko pre­zy­den­ta mia­sta. Kto wystar­tu­je w imie­niu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści pozo­sta­je na razie tajem­ni­cą. Nowo wybra­ny prze­wod­ni­czą­cy zapo­wia­da, że w trak­cie przy­go­to­wań do przy­szło­rocz­nych wybo­rów PiS zamie­rza posze­rzyć swe struk­tu­ry. – Otwo­rzy­my się na ludzi o pra­wi­co­wych prze­ko­na­niach, któ­re dotych­czas nie mia­ły moż­li­wo­ści zre­ali­zo­wać się w dzia­łal­no­ści samo­rzą­do­wej – dekla­ru­je Grze­gorz Pecz­kis. Tomasz Gdu­la

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting