Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze zwiększonym finansowaniem

Głów­ny spon­sor klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od tego roku zwięk­szył war­tość finan­so­wa­nia klu­bu o bli­sko 10 pro­cent.

W związ­ku z udzia­łem ZAKSY w roz­gryw­kach Ligi Mistrzów, Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. już od 2019 roku prze­zna­cza dodat­ko­we pie­nią­dze na wspar­cie klu­bu.

– Co wię­cej, od bie­żą­ce­go roku, dodat­ko­we finan­so­wa­nie uwzględ­ni­li­śmy jako sta­ły ele­ment obo­wią­zu­ją­cej umo­wy. Dzię­ki temu jej war­tość zosta­ła zwięk­szo­na bli­sko o 10 proc. To real­ne wspar­cie na dro­dze do osią­ga­nia kolej­nych suk­ce­sów – pod­kre­ślał Paweł Stań­czyk.

Głów­ny spon­sor kędzie­rzyń­skie­go klu­bu – Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zde­cy­do­wał o dodat­ko­wym wspar­ciu finan­so­wym dla zespo­łu, przed któ­rym sta­wia­ne są nowe ambit­ne cele. Poin­for­mo­wał o tym pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Paweł Stań­czyk.

– Z uwa­gi na histo­rycz­ny sezon w wyko­na­niu Gru­py Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le, posta­no­wi­li­śmy przy­znać klu­bo­wi pre­mię w wyso­ko­ści 250 tys. zło­tych za zdo­by­cie naj­waż­niej­sze­go euro­pej­skie­go tro­feum – pod­kre­ślił na kon­fe­ren­cji Paweł Stań­czyk.

Minio­ny sezon będzie dłu­go zapa­mię­ta­ny przez kibi­ców, głów­nie za spra­wą zwy­cię­stwa w siat­kar­skiej Lidze Mistrzów. Czas pły­nie jed­nak dalej i klub musi się przy­go­to­wać na kolej­ne wyzwa­nia. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie Gru­pę Azo­ty ZAKSĘ Kędzie­rzyn-Koź­le popro­wa­dzi do gry nowy szko­le­nio­wiec – Ghe­or­ghe Cre­tu. Pocho­dzą­cy z Rumu­nii tre­ner pod­kre­śla, że z kędzie­rzyń­skim klu­bem moż­na sta­wiać bar­dzo ambit­ne cele. Nowy szko­le­nio­wiec kędzie­rzy­nian w swo­jej karie­rze pra­co­wał zarów­no z kadra­mi naro­do­wy­mi, jak i z klu­ba­mi. Z rosyj­skim Kuzbas­sem Keme­ro­wo zdo­był Super­pu­char Rosji. Z kolei w Pol­sce pra­co­wał wcze­śniej z taki­mi klu­ba­mi jak Cuprum Lubin i Reso­via Rze­szów.

– Przede wszyst­kim jestem bar­dzo szczę­śli­wy, że mogę tutaj być i pra­co­wać z takim zespo­łem jak Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le – mówi Ghe­or­ghe Cre­tu. – To napraw­dę moc­ny zespół, muszę przy­znać, że przez wie­le lat śle­dzi­łem jego poczy­na­nia. Dla mnie dołą­cze­nie do zespo­łu, któ­ry osią­gnął tak wie­le jak ZAKSA, jest ogrom­nym wyzwa­niem. Z tego miej­sca chciał­bym pogra­tu­lo­wać wszyst­kim, klu­bo­wi, dru­ży­nie, tre­ne­rom, współ­pra­cow­ni­kom tych nie­sa­mo­wi­tych suk­ce­sów z poprzed­nie­go sezo­nu. Te impo­nu­ją­ce rezul­ta­ty nie były dla mnie zasko­cze­niem, to efekt wie­lo­let­niej pra­cy klu­bu. Jestem pewien, że rów­nież w kolej­nym sezo­nie wszy­scy razem będzie­my moc­no zmo­ty­wo­wa­ni, aby powtó­rzyć suk­ces z poprzed­nie­go roku – pod­kre­ślił nowy tre­ner Gru­py Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le.

Pod­czas wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej zapre­zen­to­wa­no tak­że nowe­go part­ne­ra tech­nicz­ne­go dru­ży­ny. Zosta­ła nim moc­no roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma odzie­żo­wa 4F.
– To dla nas ogrom­ny zaszczyt i duma. Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le to uzna­na mar­ka nie tyl­ko w śro­do­wi­sku siat­kar­skim. 4F od lat wspie­ra pol­ski sport, cie­szy­my się że taki klub jak ZAKSA S.A jest naszym part­ne­rem. Wie­rzy­my, że wspól­nym wysił­kiem pomo­że­my Gru­pie Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le się­gać po naj­wyż­sze cele na are­nach siat­kar­skich – pod­kre­ślił Team­we­ar Mana­ger 4F Michał Cze­cho­wicz.

Z nadzie­ją na nowy sezon patrzy pre­zes ZAKSY Seba­stian Świ­der­ski. Przy­zna­je, że z tre­ne­rem Cre­tu roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne były już o wie­le wcze­śniej, ale dro­gi kędzie­rzyń­skie­go klu­bu i rumuń­skie­go szko­le­niow­ca mogły się zejść dopie­ro teraz.

– Dla nas waż­ne jest, że jest to tre­ner głod­ny suk­ce­sów, a to dosko­na­le wpi­su­je się w naszą poli­ty­kę budo­wa­nia dru­ży­ny – mówi Seba­stian Świ­der­ski. – Ostat­ni sezon był naj­lep­szym w dzie­jach nie tyl­ko kędzie­rzyń­skiej, ale pol­skiej klu­bo­wej siat­ków­ki, na pew­no będzie bar­dzo cięż­ko powtó­rzyć to, ale to jest dodat­ko­wa mobi­li­za­cja do cięż­kiej pra­cy i wal­ki o naj­wyż­sze cele – pod­su­mo­wał Seba­stian Świ­der­ski.

Foto Lukasz Soba­la / Press­Fo­cus

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting