Grupa Azoty ZAK S.A. zwiększyła produkcję kwasu azotowego

Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu pro­jek­to­wi dozo­wa­nia tle­nu.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zre­ali­zo­wa­ła kolej­ną dużą i waż­ną inwe­sty­cję. Zakoń­czo­no wdra­ża­nie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii dozo­wa­nia tle­nu do insta­la­cji kwa­su azo­to­we­go TK IVTK V. Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no przy współ­pra­cy z Sie­cią Badaw­czą Łuka­sie­wicz – Insty­tu­tem Nowych Syn­tez Che­micz­nych.
Jego efek­tem jest inten­sy­fi­ka­cja pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go w ska­li ok. 120 t/dobę w prze­li­cze­niu na stu­pro­cen­to­wy kwas azo­to­wy. Ozna­cza to bli­sko 8-pro­cen­to­wy wzrost pozio­mu pro­duk­cji.

Jak infor­mu­je biu­ro pra­so­we Gru­py Azo­ty ZAK S.A. tech­no­lo­gia zasto­so­wa­na w kędzie­rzyń­skich zakła­dach bazu­je na zastą­pie­niu tle­nem czę­ści powie­trza sto­so­wa­ne­go do wybie­la­nia kwa­su azo­to­we­go. Dzię­ki temu zwięk­szo­no głów­ny stru­mień powie­trza kie­ro­wa­ne­go do pro­ce­su utle­nia­nia amo­nia­ku, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc pro­ces absorp­cji i w efek­cie dopro­wa­dza­jąc do wzro­stu pozio­mu pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go. Zacho­wa­no przy tym sta­łe para­me­try pra­cy insta­la­cji oraz wyso­ką jakość pro­duk­tu.

Jak tłu­ma­czy Spół­ka w komu­ni­ka­cie pra­so­wym nie­wąt­pli­wą prze­wa­gą tej meto­dy jest wyko­rzy­sta­nie sprę­żo­ne­go gazo­we­go tle­nu z insta­la­cji na tere­nie zakła­du, dzię­ki cze­mu unik­nię­to pro­wa­dze­nia mało bez­piecz­ne­go pro­ce­su odpa­ro­wa­nia tle­nu cie­kłe­go.

– Jest to roz­wią­za­nie znacz­nie bez­piecz­niej­sze i racjo­nal­ne pod wzglę­dem logi­stycz­nym. Prze­ma­wia­ją za nim tak­że wzglę­dy eko­no­micz­ne. Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no dzię­ki ści­słej współ­pra­cy naszych spe­cja­li­stów z obsza­rów inwe­sty­cji i nawo­zów z Sie­cią Badaw­czą Łuka­sie­wicz – pod­kre­śla Artur Kamiń­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

War­tość inwe­sty­cji sza­co­wa­na jest na ok. 4,3 mln zł. Reali­za­cję pro­jek­tu roz­po­czę­to w 2017 r. Następ­ny krok sta­no­wi­ły uda­ne pró­by tech­no­lo­gicz­ne na insta­la­cji TK IV w 2018 r., po któ­rych przy­stą­pio­no do reali­za­cji inwe­sty­cji. Ruch testo­wy dla zada­nia prze­pro­wa­dzo­no w I kwar­ta­le 2021 r.

Kwas azo­to­wy sta­no­wi pod­sta­wo­wy suro­wiec do pro­duk­cji nawo­zów sale­trza­nych, będą­cych klu­czo­wym pro­duk­tem w ofer­cie Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Ponad­to Spół­ka sto­su­je go jako regu­la­tor pH, do reduk­cji emi­sji gazo­wych, a tak­że sprze­da­je go innym odbior­com prze­my­sło­wym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting