Grupa Azoty ZAK S.A. z paczkami dla rodaków ze wschodu

Nasza naj­więk­sza fir­ma wspar­ła akcję “Jeden naród ponad gra­ni­ca­mi” i prze­ka­za­ła dary dla Pola­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie.

Jest to ini­cja­ty­wa Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le, któ­ra ma na celu pomoc Pola­kom na Kre­sach Wschod­nich. Jak poin­for­mo­wa­ło biu­ro pra­so­we Gru­py Azo­ty ZAK S.A. pra­cow­ni­cy spół­ki przy­go­to­wa­li ponad 70 paczek skom­ple­to­wa­nych na bazie list pro­duk­tów, któ­re tra­fią do potrze­bu­ją­cych rodzin. Nie­jed­no­krot­nie pacz­ki two­rzo­no wspól­nie w ramach biur, dzia­łów, wydzia­łów i jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych.

- Poza tymi pacz­ka­mi, któ­re przy­go­to­wa­li nasi pra­cow­ni­cy, nasza spół­ka wspar­ła akcję finan­so­wo. Prze­ka­za­no na ten cel daro­wi­znę — pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Człon­ko­wie SPKK przy­zna­ją, że współ­pra­ca z Azo­ta­mi moc­no wpły­nie na zwięk­sze­nie zakre­su akcji.

- Daro­wi­zna zosta­nie prze­zna­czo­na m.in. na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów prze­jaz­du — doda­je Krzysz­tof Tylisz­czak, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Gru­pa Azo­ty od lat two­rzy warun­ki dla wolon­ta­ria­tu pra­cow­ni­cze­go. Jak tłu­ma­czy, dostrze­ga ogrom­ną chęć i zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków w nie­sie­nie pomo­cy potrze­bu­ją­cym.
 — Ponad­to sta­le poma­ga­my poprzez fun­dusz daro­wiz na cele akcji, któ­rą dziś pod­su­mo­wu­je­my, nasza spół­ka przy­zna­ła daro­wi­znę w kwo­cie 9500 zł, jako dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie do przy­go­to­wa­nia paczek żyw­no­ścio­wych – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.
W przed­się­wzię­cie sto­wa­rzy­sze­nia corocz­nie włą­cza­ją się szko­ły, fir­my i indy­wi­du­al­ni dar­czyń­cy. Zebra­ne dary tra­fią do naszych roda­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting