Grupa Azoty ZAK S.A. z nowym kierownictwem

Dzi­siaj 9 kwiet­nia 2018 r. rada nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. powo­ła­ła Sła­wo­mi­ra Lip­kow­skie­go (na zdję­ciu z lewej) na sta­no­wi­sko pre­ze­sa zarzą­du Spół­ki oraz Artu­ra Rafa­ła Kamiń­skie­go (z pra­wej) na sta­no­wi­sko wice­pre­ze­sa zarzą­du.

Nowi człon­ko­wie zarzą­du obej­mą obo­wiąz­ki od 10 kwiet­nia br. Dr Bog­dan Toma­szek, peł­nią­cy cza­so­wo funk­cję pre­ze­sa zarzą­du, pozo­sta­je prze­wod­ni­czą­cym rady nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A.
Nowy pre­zes zarzą­du to z wykształ­ce­nia praw­nik, od kil­ku­na­stu lat zwią­za­ny głów­nie z han­dlem mię­dzy­na­ro­do­wym o zasię­gu glo­bal­nym. Od 2016 r. peł­ni funk­cję dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Afri­can Inve­st­ment Gro­up, spół­ki zależ­nej Gru­py Azo­ty Poli­ce.

W skła­dzie zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. pozo­sta­ją: Sła­wo­mir Brze­ziń­ski – wice­pre­zes zarzą­du oraz Kamil Bort­ni­czuk – czło­nek zarzą­du.

Źró­dło: Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting