Grupa Azoty ZAK S.A. z 80 milionami zysku

Spół­ka pod­su­mo­wa­ła 2017 rok. Był on uda­ny, podob­nie jak dla całej Gru­py Azo­ty, któ­ra zakoń­czy­ła go zna­czą­cym zyskiem i spo­ry­mi nakła­da­mi na stra­te­gicz­ne inwe­sty­cje.

W 2017 r. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. osią­gnę­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 80 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 1,8 mld zł. EBITDA za powyż­szy okres wynio­sła 214 mln zł. Na war­tość przy­cho­dów spół­ki w nie­mal rów­no­rzęd­nym stop­niu wpły­nę­ła dzia­łal­ność seg­men­tów Nawo­zy i Oxo­plast (odpo­wied­nio: 48 pro­cent i 46 pro­cent).
– Zna­czą­cy wpływ na wynik Spół­ki miał wzrost przy­cho­dów w seg­men­cie OXO, będą­cy efek­tem kon­se­kwent­nie reali­zo­wa­nej poli­ty­ki han­dlo­wej, opar­tej na nowo­cze­snych i bez­piecz­nych pro­duk­tach. W obsza­rze nawo­zów ceny i wolu­me­ny utrzy­my­wa­ły się na porów­ny­wal­nym pozio­mie. Dla koń­co­we­go zysku net­to klu­czo­wy czyn­nik sta­no­wi­ły ceny surow­ców: pro­py­le­nu dla OXO i gazu ziem­ne­go dla obu seg­men­tów – mówi Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. kon­ty­nu­uje roz­wój ofer­ty seg­men­tu Oxo­plast, ukie­run­ko­wa­nej na pro­duk­ty spe­cja­li­stycz­ne. Jesz­cze w tym roku Spół­ka zwięk­szy moce pro­duk­cyj­ne pla­sty­fi­ka­to­ra nie­fta­la­no­we­go Oxo­vi­flex® z 50 do 65 tys. ton na rok, a na 2019 rok pla­no­wa­ne jest uru­cho­mie­nie insta­la­cji estrów spe­cja­li­stycz­nych. Seg­ment Nawo­zy utrzy­mu­je wyso­ką sprze­daż nawo­zów sale­trza­nych, przy jed­no­cze­snym wzro­ście nawo­zów płyn­nych i pro­duk­tów gru­py Red­NOx®.

Uda­ny rok dla całej Gru­py Azo­ty
– Zakoń­czo­ny rok 2017 w Gru­pie Azo­ty to kon­se­kwent­na reali­za­cja stra­te­gii. Dzia­ła­niom wzbo­ga­ca­ją­cym ofer­tę dla rol­nic­twa, zmie­rza­ją­cym do dywer­sy­fi­ka­cji źró­deł przy­cho­dów i roz­wi­ja­niu poten­cja­łu badaw­czo-roz­wo­jo­we­go Gru­py towa­rzy­szył klu­czo­wy pro­ces kon­so­li­da­cji wybra­nych funk­cji Gru­py. Wzrost przy­cho­dów oraz wyni­ków ope­ra­cyj­nych dobit­nie potwier­dza­ją sku­tecz­ność reali­zo­wa­nej stra­te­gii powią­za­nej z umie­jęt­nym wyko­rzy­sta­niem oto­cze­nia makro­eko­no­micz­ne­go i ryn­ko­we­go. Gru­pa kon­se­kwent­nie reali­zu­je pro­gram inwe­sty­cyj­ny. Nakła­dy na inwe­sty­cje stra­te­gicz­ne w ubie­głym roku po raz kolej­ny prze­kro­czy­ły 1 mld zł. Na uwa­gę zasłu­gu­je bar­dzo bez­piecz­ny poziom zadłu­że­nia ze wskaź­ni­kiem dług netto/EBITDA na pozio­mie ok. 0,3 pozwa­la­ją­cy reali­zo­wać dzia­ła­nia roz­wo­jo­we i zacho­wać wyso­kie ratin­gi kre­dy­to­we wśród insty­tu­cji finan­so­wych – mówi dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty.
– Wyni­ki wypra­co­wa­ne przez Gru­pę Azo­ty w roku 2017 powin­ny być powo­dem do zado­wo­le­nia. Wypra­co­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży są o ponad 7 pro­cent wyż­sze niż w roku ubie­głym, co przy znacz­nie wyż­szym wyni­ku EBITDA pozwo­li­ło nam wypra­co­wać atrak­cyj­ną mar­żę. EBITDA z uwzględ­nie­niem wyda­rzeń jed­no­ra­zo­wych wynio­sła w 2017 roku 1.262 mln zł, ponad 19 pro­cent wię­cej niż w roku ubie­głym. Przy dużych wyzwa­niach, jaki­mi nazna­czo­ny był biz­nes Nawo­zy-Agro, moto­rem wyni­ków roku 2017 z pew­no­ścią jest seg­ment Two­rzyw. Odno­to­wu­je­my w nim od kil­ku kwar­ta­łów sta­ły wzrost wolu­me­nów, przy moż­li­wo­ściach gene­ro­wa­nia wyż­szych marż poprzez zwięk­sze­nie stop­nia prze­two­rze­nia naszych pro­duk­tów – mówi Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty odpo­wie­dzial­ny za finan­se.

Two­rzy­wa
Nie­wąt­pli­wie zna­czą­cy wkład w pozy­tyw­ną dyna­mi­kę przy­cho­dów i wyni­ków miał Seg­ment Two­rzyw. Glo­bal­ne wskaź­ni­ki koniunk­tu­ry (PMI) odzwier­cie­dla­ją­ce pozy­tyw­ne nastro­je kon­su­menc­kie w prze­my­śle klu­czo­wych gospo­da­rek Euro­py pozwo­li­ły odpo­wie­dzieć na rosną­cy popyt aktyw­ną poli­ty­ką ceno­wą fla­go­wych pro­duk­tów two­rzy­wo­wych. Seg­ment osią­gnął poziom sprze­da­ży 1,4 mld (wzrost o 27 pro­cent rok do roku) i EBITDA bli­sko 221 mln (wzrost o bli­sko 900 pro­cent).

Nawo­zy
Sytu­acja w nawo­zach nazna­czo­na była w głów­nej mie­rze wyzwa­nia­mi po stro­nie han­dlo­wej. Rosną­cy import nawo­zów, wyso­kie sta­ny maga­zy­no­we oraz spa­da­ją­ca wyce­na dola­ra z wpły­wem na świa­to­we kwo­to­wa­nie pło­dów rol­nych i poten­cjał zaku­po­wy rol­ni­ków przy­czy­ni­ły się do spad­ków cen zwłasz­cza w seg­men­cie nawo­zów wie­lo­skład­ni­ko­wych. W uję­ciu księ­go­wym poziom EBITDA odno­to­wał spa­dek o bli­sko 10% do pozio­mu 484 mln zł. Mając jed­nak na uwa­dze doko­na­ne odpi­sy, oczysz­czo­na EBITDA ze zda­rzeń jed­no­ra­zo­wych wyka­za­ła­by niż­szy poziom o jedy­nie 2 pro­cent.

Che­mia
W seg­men­cie Che­mia odno­to­wa­no wzrost wyni­ku EBITDA o ponad 43 mln zł do pozio­mu 348 mln zł. Sprze­daż wzro­sła o bli­sko 350 mln zł (osią­ga­jąc poziom 2,79 mld). Wzro­sto­wa dyna­mi­ka wyni­ków to w głów­nej mie­rze zasłu­ga wypra­co­wa­nych marż w biz­ne­sie Pig­men­tów i seg­men­tu OXO oraz aktyw­nej poli­ty­ki alo­ka­cji mocz­ni­ka na pro­duk­ty pochod­ne, o wyż­szej ren­tow­no­ści sprze­da­ży jak AdBlue i NOXy.

Inwe­sty­cje stra­te­gicz­ne
Wydat­ki inwe­sty­cyj­ne Gru­py Azo­ty w 2017 roku wynio­sły 1,069 mld zł przy sza­co­wa­nym w ubie­głym roku pozio­mie inwe­sty­cji w wyso­ko­ści ok. 1,3 mld zł.

Suk­ces kon­so­li­da­cji
Pro­wa­dzo­ny w Gru­pie Azo­ty od 7 lat pro­ces inte­gra­cji przy­niósł oszczęd­no­ści sza­co­wa­ne na co naj­mniej 710 mln zł. W ramach pro­ce­su zaku­po­we­go dodat­ko­we oszczęd­no­ści się­gnę­ły 465 mln zło­tych. Głów­nym ich źró­dłem były niż­sze ceny zaku­pu surow­ców stra­te­gicz­nych.
Postę­pu­ją­ca kon­so­li­da­cja dopro­wa­dzi­ła tak­że do zna­czą­ce­go wzro­stu war­to­ści EBITDA oraz usta­bi­li­zo­wa­nia pozio­mu gene­ro­wa­nych marż. To czy­ni biz­nes Gru­py Azo­ty sta­bil­niej­szym i bar­dziej prze­wi­dy­wal­nym.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting