Grupa Azoty Zak S.A. utrzymuje wysoki poziom dbałości o środowisko. Przedłużono Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

23 listo­pa­da 2021 r. pod­czas kon­fe­ren­cji TECHCO FORUM wrę­czo­no Cer­ty­fi­ka­ty Ramo­we­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Respon­si­ble Care zwią­za­ne­go z reali­za­cją pro­gra­mu „Odpo­wie­dzial­ność i Tro­ska”®.

Gru­pa Azo­ty ZAK otrzy­ma­ła potwier­dze­nie zgod­no­ści z wytycz­ny­mi Euro­pej­skiej Rady Prze­my­słu Che­micz­ne­go oraz zasa­da­mi i kry­te­ria­mi Pol­skiej Izby Prze­my­słu Che­micz­ne­go, dzię­ki cze­mu otrzy­ma­ła prze­dłu­że­nie cer­ty­fi­ka­cji do 2025 roku. Cer­ty­fi­kat dla spół­ki przy­jął pre­zes zarzą­du Paweł Stań­czyk.
Wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów odby­ło się pod­czas kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Pol­ską Izbę Prze­my­słu Che­micz­ne­go TECHCO Forum w dniach 23 – 24 listo­pa­da 2021 roku w Bro­ni­sła­wo­wie (woj. łódz­kie). Sym­po­zjum łączy trzy klu­czo­we pro­jek­ty PIPC w trzech blo­kach tema­tycz­nych – Pro­gram Bez­piecz­na Che­mia, Forum Eko­lo­gicz­ne Bran­ży Che­micz­nej, Pro­jekt Che­mia 4.0. Wyda­rze­nie jest płasz­czy­zną dys­ku­sji, pre­zen­ta­cji case stu­dies i naj­now­szych roz­wią­zań pro­duk­to­wych dla całe­go pol­skie­go prze­my­słu.
Po uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów, pre­zes zarzą­du Paweł Stań­czyk w roz­mo­wie z pre­ze­sem zarzą­du PIPC Toma­szem Zie­liń­skim przed­sta­wił zada­nia wyni­ka­ją­ce z pro­gra­mu „Odpo­wie­dzial­ność i Tro­ska” ®.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zało­żeń ini­cja­ty­wy jest zobo­wią­za­nie przed­się­biorstw do cią­głe­go roz­wo­ju we wszyst­kich aspek­tach dzia­łal­no­ści, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska, bez­pie­czeń­stwa pro­ce­so­we­go i ochro­ny zdro­wia. Gru­pa Azo­ty ZAK reali­zu­je pro­gram „Odpo­wie­dzial­ność i Tro­ska” ® od 1994 roku. Od tego cza­su dia­me­tral­nie zmie­nił się zakres oddzia­ły­wa­nia Gru­py Azo­ty ZAK na śro­do­wi­sko, co potwier­dza­ją cyklicz­ne audy­ty i roz­li­cze­nia zadań.
– Zawdzię­cza­my to głów­nie budo­wie nowych insta­la­cji oraz rezy­gna­cji z nie­efek­tyw­nych śro­do­wi­sko­wo tech­no­lo­gii. Wszyst­ko to pozwo­li­ło na ogra­ni­cze­nie w Gru­pie Azo­ty ZAK emi­sji zanie­czysz­czeń do powie­trza, pozio­mu pobo­ru wód oraz ilo­ści odpro­wa­dza­nych ście­ków, jak rów­nież ogra­ni­cze­niu ilo­ści skła­do­wa­nych odpa­dów – wyja­śnia Paweł Stań­czyk. – Cią­gły roz­wój sto­so­wa­nych tech­no­lo­gii jest nie­zbęd­ny, aby spro­stać wyma­ga­niom ryn­ku i klien­tów. Naszym prio­ry­te­tem w tym pro­ce­sie jest sza­co­wa­nie w pla­no­wa­nych inwe­sty­cjach wpły­wu na śro­do­wi­sko, bez­pie­czeń­stwo pro­ce­so­we i lokal­ną spo­łecz­ność.

Wśród pozy­tyw­nych zmian, jakie nastą­pi­ły od począt­ku reali­za­cji pro­gra­mu, moż­na szcze­gól­nie wyróż­nić:
– ogra­ni­cze­nie w zakre­sie emi­sji zanie­czysz­czeń do powie­trza – o ponad 80%,
– ogra­ni­cze­nie pozio­mu pobo­ru wód – o ponad 50%,
– ogra­ni­cze­nie ilo­ści odpro­wa­dza­nych ście­ków – o ponad 50%,
– naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne – ogra­ni­cze­nie ilo­ści skła­do­wa­nych odpa­dów – o 100% – w 2020 r. spół­ka nie zde­po­no­wa­ła w śro­do­wi­sku żad­nych odpa­dów pocho­dzą­cych z dzia­łal­no­ści pro­duk­cyj­nej,
– ogra­ni­cze­nie ładun­ku związ­ków orga­nicz­nych odpro­wa­dza­nych do rze­ki Odry – o ponad 60%,
– ogra­ni­cze­nie ładun­ku azo­tu amo­no­we­go w odpro­wa­dza­nych ście­kach – o ponad 90%.
– Uzy­ska­ne wyni­ki dowo­dzą, że jeste­śmy świa­do­mym przed­się­bior­stwem, dla któ­re­go tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne sta­ła się prio­ry­te­tem zgod­nie z zasa­dą, że eko­lo­gia sta­no­wi nie tyl­ko kosz­tow­ny obo­wią­zek, ale jest rów­nież szan­są na dal­szy roz­wój – pod­kre­śla Paweł Stań­czyk.

– Pro­gram Respon­si­ble Care, przy­ję­ty w Pol­sce w 1992r. pod nazwą „Odpo­wie­dzial­ność i Tro­ska”, to mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa prze­my­słu che­micz­ne­go w Pol­sce nad­zo­ro­wa­na przez Pol­ską Izbę Prze­my­słu Che­micz­ne­go. Dzię­ki pro­gra­mo­wi przed­się­bior­stwa z bran­ży che­micz­nej mogły zin­te­gro­wać w jesz­cze więk­szym niż dotych­czas stop­niu wspól­ne dzia­ła­nia w kie­run­ku popra­wy warun­ków w obsza­rze ochro­ny zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa pro­ce­so­we­go oraz ochro­ny śro­do­wi­ska, jak rów­nież popra­wić otwar­tość komu­ni­ko­wa­nia w zakre­sie dzia­łań i osią­gnięć w tych obsza­rach. Gru­pa Azo­ty ZAK wpi­su­je się z powo­dze­niem we współ­cze­sne tren­dy śro­do­wi­sko­we zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści w per­spek­ty­wie cią­głe­go roz­wo­ju, z zacho­wa­niem zasad posza­no­wa­nia ochro­ny śro­do­wi­ska we wszyst­kich aspek­tach oddzia­ły­wa­nia i uwzględ­nie­niem zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju – potwier­dza pre­zes zarzą­du PIPC Tomasz Zie­liń­ski.

Potwier­dze­niem zaan­ga­żo­wa­nia Gru­py Azo­ty ZAK S.A. w dodat­ko­we dzia­ła­nia na rzecz śro­do­wi­ska i lokal­nych spo­łecz­no­ści jest fakt, że w 2020 r. zakład jako pierw­sza fir­ma w Pol­sce zdo­był głów­ną nagro­dę w euro­pej­skim kon­kur­sie RC Awards orga­ni­zo­wa­nym przez Euro­pej­ską Radę ds. Prze­my­słu Che­micz­ne­go (CEFIC). Nagro­dę w kate­go­rii „Com­mu­ni­ty Sup­port” – Spo­łecz­ność lokal­na – przy­zna­no za reali­za­cję ini­cja­tyw zwią­za­nych z ochro­ną zdro­wia publicz­ne­go i śro­do­wi­ska.

fot. Teo­dor Klep­czyn­ski PIPC

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting