» Na wysokość zysku netto, który Spółka wypracowała w III kwartale 2017 r., niemal równorzędnie wpłynęły wyniki sprzedaży wyrobów głównych segmentów: nawozów i OXO.

Grupa Azoty ZAK S.A. odnotowuje dobre wyniki finansowe

W III kwar­ta­le 2017 r. spół­ka z Kędzie­rzy­na-Koź­la osią­gnę­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 24 mln zł wobec 3 mln zł stra­ty w ana­lo­gicz­nym kwar­ta­le 2016 r.

Przy­cho­dy ze sprze­da­ży kształ­tu­ją się na pozio­mie 444 mln zł w porów­na­niu do 379 mln zł uzy­ska­nych w III kwar­ta­le 2016 r.

– Na wyso­kość zysku net­to, któ­ry Spół­ka wypra­co­wa­ła w III kwar­ta­le 2017 r., nie­mal rów­no­rzęd­nie wpły­nę­ły wyni­ki sprze­da­ży wyro­bów głów­nych seg­men­tów: nawo­zów i OXO. W seg­men­cie OXO odno­to­wa­li­śmy wzrost wyni­ku, zarów­no w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go kwar­ta­łu w 2016 r., jak i II kwar­ta­łu bie­żą­ce­go roku. Decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem był spa­dek noto­wań pro­py­le­nu na gieł­dzie surow­co­wej. Powo­dy do zado­wo­le­nia daje poziom sprze­da­ży pla­sty­fi­ka­to­ra Oxo­vi­flex® i zapo­trze­bo­wa­nie ze stro­ny ryn­ku – popyt na ten pro­dukt jest kil­ka­krot­nie więk­szy niż łącz­ne zdol­no­ści pro­duk­cyj­ne w Euro­pie. Dla wyni­ków uzy­ska­nych w seg­men­cie nawo­zo­wym klu­czo­wy oka­zał się kon­se­kwent­ny wzrost sprze­da­ży nawo­zów gra­nu­lo­wa­nych, roz­two­rów sale­trza­no-mocz­ni­ko­wych oraz pro­duk­tów mocz­ni­ko­wych wyni­ka­ją­cy z wyso­kiej jako­ści ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów oraz wzro­stu ceny wraz z nowym sezo­nem nawo­zo­wym – komen­tu­je Paweł Mor­tas, Pre­zes Zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty w spra­woz­da­niu skon­so­li­do­wa­nym za trze­ci kwar­tał 2017 wyka­za­ła przy­cho­dy na pozio­mie bli­sko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku. Przy wyni­ku EBITDA się­ga­ją­cym ponad 255 mln (wzro­sto bli­sko 77% r/r) oraz zysku net­to na pozio­mie ponad 75 mln (5 mln zł za IIIQ 2016) Gru­pa z opty­mi­zmem pod­su­mo­wu­je trze­ci kwar­tał 2017 roku.
W uję­ciu nara­sta­ją­co Gru­pa przez pierw­sze 9 mie­się­cy 2017 roku zre­ali­zo­wa­ła sprze­daż na pozio­mie ponad 7 mld zł, co sta­no­wi wzrost o 7% rok do roku. EBITDA wzro­sła o 16% rok do roku do pozio­mu 969 mln, a zysk net­to wzrósł o 26% do pozio­mu 453 mln.

– Jubi­le­usz 90-lecia Gru­pa Azo­ty świę­tu­je dosko­na­łym trze­cim kwar­ta­łem. W ostat­nich mie­sią­cach Gru­pa roz­po­czę­ła budo­wę Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go w Tar­no­wie, otwo­rzy­ła Wytwór­nię Polia­mi­dów II, kon­ty­nu­owa­ła też w Poli­cach pro­jekt PDH podej­mu­jąc pierw­sze kor­po­ra­cyj­ne decy­zje o roz­sze­rze­niu go o insta­la­cję do pro­duk­cji poli­pro­py­le­nu. Tym waż­nym wyda­rze­niom towa­rzy­szy­ły świet­ne wyni­ki finan­so­we. W porów­na­niu do wyni­ków ana­lo­gicz­nych kwar­ta­łów z lat ubie­głych osią­ga­my histo­rycz­ne mak­si­ma. Moto­rem napę­do­wym wzro­stów były nie­wąt­pli­wie Two­rzy­wa. Gru­pa Azo­ty umie­jęt­nie wyko­rzy­sta­ła korzyst­ne ten­den­cje ryn­ko­we. Pig­men­ty z per­spek­ty­wy seg­men­tu Che­mia pozwo­li­ły nato­miast w peł­ni pokryć wyż­sze ceny gazu wpły­wa­ją­ce na ren­tow­ność pro­duk­tów che­micz­nych tj. mocz­nik tech­nicz­ny czy Mela­mi­na – powie­dział dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty.

– Z zado­wo­le­niem obser­wuj­my kolej­ny kwar­tał bar­dzo dobrej kon­try­bu­cji wyni­ko­wej w seg­men­cie Two­rzyw, co jest efek­tem sprzy­ja­ją­cej koniunk­tu­ry przy niskiej bazie wyni­ko­wej roku ubie­głe­go. Bli­sko 100% wzrost delt cen polia­mi­du 6 i ben­ze­nu zna­czą­co wpły­nął na wypra­co­wa­ną EBITDA w tym seg­men­cie, gene­ru­jąc mar­żę EBITDA na pozio­mie 16%, przy war­to­ściach ujem­nych w roku poprzed­nim. Gru­pa Azo­ty aktyw­nie korzy­sta z pozy­tyw­ne­go tren­du w sek­to­rze two­rzy­wo­wym, a zwięk­sze­nie zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych PA6 w Tar­no­wie upla­so­wa­ło Gru­pę Azo­ty na 3 miej­scu wśród unij­nych pro­du­cen­tów. W seg­men­cie Nawo­zy war­tym pod­kre­śle­nia jest fakt, że w pomi­mo wzro­stu cen gazu o ponad 20% przy wyso­kiej bazie ceno­wej pro­duk­tów, co mia­ło nie­wąt­pli­wie nega­tyw­ny wpływ na wyni­ki, Gru­pa Azo­ty wypra­co­wa­ła osta­tecz­nie dodat­ni wynik EBITDA w tym seg­men­cie w wyso­ko­ści 64 mln zł w 3Q2017 dzię­ki efek­tyw­ne­mu zarzą­dza­niu prze­sto­ja­mi  remon­to­wy­mi a tak­że  poli­ty­ce han­dlo­wej Gru­py – powie­dział Paweł Łapiń­ski, wice­pre­zes Gru­py Azo­ty.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting