Grupa Azoty ZAK S.A. ma 59 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał

Kolej­ne dobre infor­ma­cje z kędzie­rzyń­skiej spół­ki. Fir­ma zano­to­wa­ła wzrost zysku i przy­cho­du.

Kil­ka dni temu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. infor­mo­wa­ła o zwięk­sze­niu pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go dzię­ki wdro­że­niu inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii. Teraz spół­ka prze­ka­za­ła naj­now­sze dane doty­czą­ce wyni­ków finan­so­wych. Pierw­szy kwar­tał br. kędzie­rzyń­ska spół­ka zamknę­ła zyskiem net­to w wyso­ko­ści 59 mln zł (wzrost o 20 proc. w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go kwar­ta­łu 2020 r.) oraz przy­cho­da­mi na pozio­mie 575 mln zł (wzrost o 11 proc.). Wynik EBITDA Spół­ki wyniósł 100 mln zł (wzrost o 10 proc.). Na osią­gnię­te przy­cho­dy wpły­nę­ła w nie­mal rów­nym stop­niu dzia­łal­ność seg­men­tów: Nawo­zy i Oxo­plast (odpo­wied­nio: 47 i 45 proc. udzia­łu w przy­cho­dach).

Spół­ka pod­kre­śla w komu­ni­ka­cie pra­so­wym, że wypra­co­wa­ła opty­mal­ne wyni­ki mimo trud­nej sytu­acji na ryn­ku surow­co­wym, gdzie odno­to­wa­no znacz­ny wzrost cen pro­py­le­nu i gazu ziem­ne­go, któ­ry odczuł zwłasz­cza Seg­ment Nawo­zy. Ceny gazu ziem­ne­go wzro­sły aż o 70 pro­cent, co dopro­wa­dzi­ło do obni­że­nia wyni­ku EBITDA i pozio­mu mar­ży. Dzię­ki efek­tyw­nej poli­ty­ce han­dlo­wej i dobrej sytu­acji ryn­ko­wej po stro­nie ceno­wej przy­cho­dy Seg­men­tu ukształ­to­wa­ły się na pozio­mie 272 mln zł (wzrost o 7 mln zł w sto­sun­ku do roku poprzed­nie­go).

Ostat­nie mie­sią­ce przy­nio­sły rów­nież nowość w port­fo­lio Gru­py Azo­ty ZAK.

- Bazu­jąc na zain­te­re­so­wa­niu ryn­ku zde­cy­do­wa­li­śmy o roz­po­czę­ciu pro­duk­cji nawo­zu płyn­ne­go RSM S 28 – 5, ze zwięk­szo­ną zawar­to­ścią siar­ki. Liczy­my, że spo­tka się z zain­te­re­so­wa­niem naszych odbior­ców i będzie odpo­wie­dzią na ich potrze­by — mówi Artur Kamiń­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

W Seg­men­cie Oxo­plast nastą­pi­ła popra­wa zarów­no w zakre­sie odno­to­wa­nych przy­cho­dów, jak i wyni­ku EBITDA oraz osią­gnię­tych marż. Klu­czo­wym czyn­ni­kiem był utrzy­mu­ją­cy się popyt na pla­sty­fi­ka­to­ry oraz alko­ho­le OXO. Alko­ho­le oraz alde­hy­dy wyge­ne­ro­wa­ły bli­sko 70 pro­cent przy­cho­dów Seg­men­tu.

W rów­nym stop­niu korzyst­na oka­za­ła się sytu­acja na ryn­ku walut (wyso­ki poziom kur­sów EURUSD) i ryn­ku spot (zna­czą­cy wzrost cen pro­duk­tów). Przy­cho­dy Seg­men­tu ukształ­to­wa­ły się na pozio­mie 261 mln zł, co ozna­cza wzrost o 48 mln zł w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go kwar­ta­łu 2020 r. Inwe­sty­cje Na reali­za­cję inwe­sty­cji w I kwar­ta­le 2021 r. Gru­pa Azo­ty ZAK prze­zna­czy­ła 13,4 mln zł. Do klu­czo­wych pro­jek­tów nale­żą zada­nia wcho­dzą­ce w skład Nowej Kon­cep­cji Ener­ge­tycz­nej, budo­wa Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go oraz wdro­że­nie tech­no­lo­gii dozo­wa­nia tle­nu do insta­la­cji kwa­su azo­to­we­go TK IVTK V, któ­ra zaowo­co­wa­ła 8-pro­cen­to­wym zwięk­sze­niem pro­duk­cji kwa­su azo­to­we­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting