Grupa Azoty ZAK S.A. liderem bezpiecznej pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy –Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 21.wyróżnił fir­my i insty­tu­cje pro­wa­dzą­ce szcze­gól­nie aktyw­nie sku­tecz­ne dzia­ła­nia w zakre­sie popra­wy bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny zdro­wia czło­wie­ka. Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. przy­zna­no ósmą już Zło­tą Kar­tę Lide­ra Bez­piecz­nej Pra­cy.

Tego­rocz­na gala wrę­cze­nia Zie­lo­nych, Srebr­nych oraz, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych, Zło­tych Kart Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy odby­ła się 14listopada 2019 r. w War­sza­wie pod­czas XXII dorocz­nej Kon­fe­ren­cji Forum Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy. Wyróż­nie­nie w imie­niu kędzie­rzyń­skiej spół­ki ode­bra­li dyrek­tor Jed­nost­ki Infra­struk­tu­ry Andrzej Chrza­now­ski i kie­row­nik Dzia­łu BHP Mar­cin Tro­chi­mo­wicz.

Do Forum Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy, powsta­łe­go­już w 1998 r.,są przyj­mo­wa­ne przed­się­bior­stwa i orga­ni­za­cje, dla któ­rych tro­ska o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków jest natu­ral­nym, nie­od­łącz­nym ele­men­tem codzien­nej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej. W prak­ty­ce ozna­cza to zapew­nia­nie pra­cow­ni­kom takich warun­ków, któ­re umoż­li­wia­ją wyko­ny­wa­nie pra­cy w spo­sób bez­piecz­ny i zgod­ny z psy­cho­fi­zycz­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi człowieka.Obecniedo Forum Lide­rów nale­ży już ponad 150 przed­się­biorstw, któ­re mogą być sta­wia­ne za przy­kład w kwe­stiach zwią­za­nych z kul­tu­rą bez­piecz­nej pra­cy.

Przed­się­bior­stwa i orga­ni­za­cje będą­ce człon­ka­mi Forum Lide­rów mają moż­li­wość pod­da­nia oce­nie obszar bhp w swo­jej fir­mie i ubie­ga­nia się o pre­sti­żo­we wyróż­nie­nia – Kar­ty Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy. Oce­na jest prze­pro­wa­dza­na w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie. Poza wskaź­ni­ka­mi doty­czą­cy­mi licz­by wypad­ków przy pra­cy i cho­rób zawo­do­wych oce­nia się m.in. aktyw­ność i inno­wa­cyj­ność przed­się­biorstw w obsza­rze bhp. Od Lide­rów ocze­ku­je się rów­nież współ­pra­cy z insty­tu­cja­mi nauko­wy­mi, w tym wyko­rzy­sty­wa­nia dorob­ku nauko­wo-badaw­cze­go tych insty­tu­cji do oce­ny i zmniej­sza­nia ryzy­ka zawo­do­we­go.

Podob­nie jak w latach ubie­głych, pod­czas gali wrę­czo­no nie tyl­ko Kar­ty, ale rów­nież nomi­na­cje dla nowych człon­ków Forum Lide­rów Bez­piecz­nej Pra­cy.

Źró­dło: CIOP-PIB, Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting