Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kolejne pieniądze na walkę z koronawirusem

Tym razem prze­zna­czo­no 90 tys. zło­tych dla szpi­ta­la w Bia­łej w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku pan­de­mii aktyw­nie włą­czy­ła się w wal­kę z nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi COVID-19. W ponie­dzia­łek 17 maja pre­zes kędzie­rzyń­skich „Azo­tów” Artur Kamiń­ski wrę­czył dyrek­to­ro­wi szpi­ta­la w Bia­łej Zdzi­sła­wo­wi Jusz­czy­ko­wi sym­bo­licz­ny czek na bli­sko 90 tysię­cy zło­tych.

– Od tego jeste­śmy jako duży kon­cern che­micz­ny, na tym bazu­je nasza spo­łecz­na odpo­wie­dzial­ność biz­ne­su – mówił pre­zes Artur Kamiń­ski. – Inwe­stu­je­my nie tyl­ko w sport i kul­tu­rę, ale rów­nież w tych trud­nych cza­sach wspie­ra­my służ­bę zdro­wia.

Dyrek­tor szpi­ta­la nie krył, że takie wspar­cie bar­dzo się tej kon­kret­nej pla­ców­ce przy­da.

– Dzię­ku­je­my, że taka duża fir­ma jak Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. potra­fi­ła doce­nić taki mały szpi­ta­lik jak nasz. Mając te pie­nią­dze prze­zna­czy­my je na łóż­ka do inten­syw­nej tera­pii, któ­re są nie­zmier­nie waż­ne w wal­ce z COVID-19 – mówił dyrek­tor Jusz­czyk.

Artur Kamiń­ski pod­kre­ślił, że Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku pan­de­mii prze­zna­czy­ła już pra­wie milion zło­tych na wal­kę z nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi COVID-19.

– Bio­rąc pod uwa­gę cały kon­cern che­micz­ny to jest już kwo­ta na pozio­mie pra­wie 5 milio­nów zło­tych – zazna­czył Artur Kamiń­ski.

W sumie szpi­tal w Bia­łej, któ­ry znaj­du­je się w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim, zyska trzy nowo­cze­sne łóż­ka do inten­syw­nej opie­ki medycz­nej. – Pan­de­mia co praw­da osła­bła w ostat­nich tygo­dniach, ale musi­my się mieć cały czas na bacz­no­ści i zda­je­my sobie spra­wę, że musi­my wspie­rać służ­bę zdro­wia – mówił pre­zes Kamiń­ski.

Szef Gru­py Azo­ty ZAK S.A. przy­po­mniał, że w 2020 roku Spół­ka prze­ka­za­ła 750 tysię­cy zło­tych na szpi­tal covi­do­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wspar­ła tak­że inne pod­mio­ty medycz­ne, mię­dzy inny­mi prze­zna­cza­jąc swo­je samo­cho­dy służ­bo­we dla dzia­łal­no­ści medycz­nej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting