Grupa Azoty ZAK S.A. docenia swoich pracowników

20 osób zosta­ło odzna­czo­nych tytu­łem „Zasłu­żo­ne­go pra­cow­ni­ka Gru­py Azo­tów ZAK S.A.” Przy­zna­no tak­że Zło­te Kło­sy.

Zgod­nie z tra­dy­cją zwią­za­ną z obcho­da­mi Dni Che­mi­ka Gru­pa Azo­ty ZAK przy­zna­ła odzna­cze­nia wyróż­nia­ją­cym się pra­cow­ni­kom. Pod­czas uro­czy­stej gali wrę­czo­no tytuł i odzna­kę Zasłu­żo­ne­go Pra­cow­ni­ka, a tak­że trzy meda­le Zło­ty Kłos za zasłu­gi dla Spół­ki, któ­re tra­fi­ły do waż­nych posta­ci zwią­za­nych z klu­bem ZAKSA S.A.

Wyda­rze­nie otwo­rzył w imie­niu gospo­da­rzy Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK, któ­ry pod­su­mo­wał osią­gnię­cia minio­nych mie­się­cy.

– Za nami inten­syw­ny rok, pełen wyzwań ze stro­ny oto­cze­nia ryn­ko­we­go. Nasza spół­ka pora­dzi­ła sobie z nimi zna­ko­mi­cie, osią­ga­jąc wyso­kie wyni­ki. Skła­dam olbrzy­mie podzię­ko­wa­nia dla całej zało­gi i kadry mena­dżer­skiej, rów­nież za to, że potra­fi­my się tym dobrem dzie­lić – zarów­no jako spół­ka, jak i indy­wi­du­al­nie. Doty­czy to wspar­cia dla szpi­ta­li pod­czas pan­de­mii, a ostat­nio – dla uchodź­ców z Ukra­iny. To ogrom pomo­cy finan­so­wej i rze­czo­wej, prze­ka­za­nych środ­ków, przy­go­to­wa­nych paczek z dara­mi – pod­kre­ślał Paweł Stań­czyk. – Trud­no z tak licz­nej, zaan­ga­żo­wa­nej zało­gi wyło­nić dwu­dzie­stu pra­cow­ni­ków, jed­nak pode­szli­śmy do tego zada­nia z dużą sta­ran­no­ścią – dodał.

Następ­nie głos zabrał Marek Wadow­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty S.A. i prze­wod­ni­czą­cy rady nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK.

– Dzię­ku­ję za pra­cę, któ­rą Pań­stwo wyko­nu­je­cie. Jestem dum­ny, że w trud­nym 2021 roku osią­gnę­li­śmy tak dobre dla całej gru­py kapi­ta­ło­wej wyni­ki. Chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim pra­cow­ni­kom, któ­rzy byli zaan­ga­żo­wa­ni w two­rze­nie tej war­to­ści. Pra­ca w kędzie­rzyń­skiej spół­ce przy­no­si duże efek­ty i jest waż­na dla Gru­py Azo­ty. Chciał­bym rów­nież podzię­ko­wać ZAKSIE za spor­to­we emo­cje i budo­wa­nie mar­ki Gru­py Azo­ty – mówił Marek Wadow­ski.

Odzna­cze­nie Zasłu­żo­ny Pra­cow­nik Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. otrzy­ma­ło kolej­nych 20 pra­cow­ni­ków.

Kolej­nym punk­tem uro­czy­sto­ści było wrę­cze­nie meda­lu Zło­ty Kłos Za Zasłu­gi dla Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. Odzna­cze­nie zosta­ło przy­zna­ne oso­bom zwią­za­nym z kędzie­rzyń­skim klu­bem siat­kar­skim. – ZAKSA to wię­cej niż rodzi­na, orga­ni­za­cja, klub spor­to­wy, któ­ry jest amba­sa­do­rem Gru­py Azo­ty. Poza insty­tu­cją war­to wyróż­nić kon­kret­ne oso­by – oso­by wyjąt­ko­we, z olbrzy­mim doświad­cze­niem i zasłu­ga­mi – zapo­wia­dał pre­zes Paweł Stań­czyk.

Pierw­szym lau­re­atem Zło­te­go Kło­sa był Seba­stian Świ­der­ski – iko­na kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki, do 2021 r. pre­zes klu­bu ZAKSA S.A. i budow­ni­czy jej klu­czo­wych suk­ce­sów. Obec­nie peł­ni naj­wyż­szą funk­cję w rodzi­mej siat­ków­ce – pre­ze­sa Pol­skie­go Związ­ku Pił­ki Siat­ko­wej. – ZAKSA Fami­ly zawsze jest i będzie w moim ser­cu – pod­kre­ślał Seba­stian Świ­der­ski.

Dru­ga oso­ba to jego następ­ca w ZAKSIE – Piotr Szpa­czek, któ­ry wcze­śniej przez lata był zwią­za­ny z klu­bem. Doce­nio­ny za zasłu­gi dla Gru­py Azo­ty ZAK został rów­nież tre­ner dru­ży­ny Ghe­or­ghe Cre­tu, dzię­ki któ­re­mu wie­lu zawod­ni­ków w minio­nym sezo­nie roz­wi­nę­ło skrzy­dła.

Na gali Gru­py Azo­ty ZAK gości­li Posło­wie na Sejm: Kata­rzy­na Czo­cha­ra i Vio­let­ta Porow­ska, przed­sta­wi­ciel Woje­wo­dy Opol­skie­go – Dyrek­tor Biu­ra Dariusz Sit­ko, Sta­ro­sta Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Paweł Maseł­ko oraz Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le Sabi­na Nowo­siel­ska, któ­rzy zło­ży­li Spół­ce gra­tu­la­cje i życze­nia z oka­zji Dni Che­mi­ka.

Wyda­rze­nie zwień­czył toast za pomyśl­ność zakła­dów, wznie­sio­ny przez dra Bog­da­na Tomasz­ka. Wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK podzię­ko­wał wszyst­kim pra­cow­ni­kom za poświę­ce­nie i cięż­ką pra­cę, bez któ­rej nie było­by suk­ce­sów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting