Grupa Azoty wspiera walkę z pandemią

Gru­pa Azo­ty od same­go począt­ku pan­de­mii zaan­ga­żo­wa­ła się we wspar­cie insty­tu­cji i jed­no­stek zwal­cza­ją­cych COVID-19. Już w poło­wie mar­ca 2020 roku zarzą­dy i rady nad­zor­cze klu­czo­wych spół­ek Gru­py pod­ję­ły decy­zję o prze­ka­za­niu po 750 tys. zł daro­wi­zny na ten cel.

Od tego cza­su łącz­na kwo­ta wspar­cia prze­kro­czy­ła ponad 4 mln zł, a spół­ki do wal­ki z pan­de­mią wyko­rzy­stu­ją rów­nież dostęp­ne tech­no­lo­gie, pozwa­la­ją­ce pro­du­ko­wać środ­ki mini­ma­li­zu­ją­ce ryzy­ko infek­cji. W ramach dzia­łań pro­wa­dzo­nych w tro­sce o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo każ­de­go z nas, od począt­ku lip­ca Gru­pa Azo­ty zosta­ła rów­nież Part­ne­rem Lote­rii Naro­do­we­go Pro­gra­mu Szcze­pień.

Środ­ki od Gru­py Azo­ty są na bie­żą­co prze­ka­zy­wa­ne w poro­zu­mie­niu z Mini­ster­stwem Zdro­wia i Mini­ster­stwem Akty­wów Pań­stwo­wych szpi­ta­lom, zakła­dom opie­ki zdro­wot­nej i służ­bom sani­tar­nym zlo­ka­li­zo­wa­nym przede wszyst­kim w regio­nach, z któ­rych wywo­dzą się poszcze­gól­ne spół­ki. Daro­wi­zny mają cha­rak­ter pie­nięż­ny i rze­czo­wy. Te ostat­nie obej­mą m.in. spe­cja­li­stycz­ny sprzęt medycz­ny, lekar­stwa i środ­ki higie­nicz­ne.

Do tej pory Gru­pa Azo­ty prze­ka­za­ła ponad 70 tys. ręka­wi­czek ochron­nych, w tym ponad 60 tys. „bez­piecz­nych ręka­wi­czek” pokry­tych war­stwą sre­bra, któ­re wypro­du­ko­wa­no w Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­wym Gru­py Azo­ty S.A. Tar­now­skie Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we włą­czy­ło się rów­nież w ini­cja­ty­wę #Dru­ka­rze­DlaSz­pi­ta­li i prze­ka­za­ło na jej cel fila­men­ty Tar­fu­se do dru­ku 3D, z któ­rych są pro­du­ko­wa­nie i dostar­czo­ne do szpi­ta­li osło­ny ochron­ne i gogle. Fila­ment został też bez­płat­nie prze­ka­za­ny jako wspar­cie pro­jek­tu pierw­sze­go pol­skie­go respi­ra­to­ra @VentilAid. To pro­jekt typu open sour­ce reali­zo­wa­ny przez pol­skich inży­nie­rów i pro­jek­tan­tów udo­stęp­nia­ją­cych doku­men­ta­cję respi­ra­to­ra, któ­ry moż­na wyko­nać w dowol­nym miej­scu za pomo­cą dru­kar­ki 3D i bar­dzo pod­sta­wo­wych czę­ści.

Bio­rąc pod uwa­gę zwięk­szo­ny popyt na środ­ki dezyn­fek­cyj­ne wywo­ła­ny przez COVID-19 oraz ich okre­so­we nie­do­bo­ry, Gru­pa Azo­ty Puła­wy, nale­żą­ca do Gru­py Kapi­ta­ło­wej Gru­pa Azo­ty pod­ję­ła się przy­go­to­wa­nia wła­snych ory­gi­nal­nych środ­ków dezyn­fek­cyj­nych. Łącz­nie wypro­du­ko­wa­no 230 litrów pły­nu do dezyn­fek­cji rąk i powierzch­ni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting