Grupa Azoty wspiera Caritas Polska w pomocy uchodźcom

W związ­ku z rosyj­ską agre­sją na Ukra­inę Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła natych­mia­sto­we dzia­ła­nia pomo­co­we oraz zapo­wie­dzia­ła wspar­cie finan­so­we w wyso­ko­ści 1 mln zł na rzecz orga­ni­za­cji huma­ni­tar­nych, za pośred­nic­twem spół­ek Gru­py Kapi­ta­ło­wej. W pią­tek, 18 mar­ca 2022 r. w Gru­pie Azo­ty ZAK odby­ło się sym­bo­licz­ne prze­ka­za­nie daro­wi­zny o war­to­ści 250 tys. zł, któ­ra wes­prze Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej w pomo­cy uchodź­com.

Podob­nie jak inne pla­ców­ki roz­lo­ko­wa­ne w całej Pol­sce, Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej odgry­wa zna­czą­cą rolę w zapew­nie­niu uchodź­com god­nych warun­ków do życia. Orga­ni­za­cja gości w trzech ośrod­kach w woj. opol­skim bli­sko 220 osób oraz ich opie­ku­nów. Więk­szość pod­opiecz­nych sta­no­wią wycho­wan­ko­wie sie­ro­ciń­ców i oso­by z upo­śle­dze­niem w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym.

- Z począt­ku musie­li­śmy skon­fron­to­wać się z trud­ną rze­czy­wi­sto­ścią, ponie­waż byli­śmy przy­go­to­wa­ni do przy­ję­cia zdro­wych dzie­ci. Chcie­li­śmy zapew­nić im wie­le aktyw­no­ści — zabrać na boisko, plac zabaw, na basen czy na wyciecz­kę. Oka­za­ło się jed­nak, że pod naszą opie­kę tra­fia­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne, z cho­ro­ba­mi towa­rzy­szą­cy­mi taki­mi jak schi­zo­fre­nia, epi­lep­sja, zespół Downa. Poczu­li­śmy się wyróż­nie­ni tym, że Cari­tas Pol­ska wybra­ła wła­śnie nas do tego zada­nia – mówi ks. prał. dr Arnold Drech­sler, dyrek­tor Cari­ta­su Die­ce­zji Opol­skiej.
Odpo­wia­da­jąc na potrze­by zwią­za­ne z zapew­nie­niem spe­cja­li­stycz­nej opie­ki, Gru­pa Azo­ty ZAK prze­ka­za­ła Cari­ta­so­wi Die­ce­zji Opol­skiej daro­wi­znę w wyso­ko­ści 250 tys. zł.

- Pra­gnę zade­kla­ro­wać, że środ­ki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w taki spo­sób, by jak naj­le­piej pomóc naszym pod­opiecz­nym i zre­kom­pen­so­wać im tułacz­kę. Na przy­kła­dzie tej gru­py dzie­ci – sie­rot i osób nie­peł­no­spraw­nych – naj­bar­dziej widać okru­cień­stwo i absur­dal­ność woj­ny – doda­je ks. Arnold Drech­sler.

Cari­tas Pol­ska pod­ję­ła się orga­ni­za­cji prze­no­sin pod­opiecz­nych sie­ro­ciń­ców z Ukra­iny, któ­rych licz­ba jest na ten moment sza­co­wa­na na 6000 – 7000 osób. Spo­śród wszyst­kich pla­có­wek die­ce­zjal­nych, Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej zade­kla­ro­wa­ła przy­ję­cie naj­więk­szej licz­by uchodź­ców.

- Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej mie­rzy się z olbrzy­mim wyzwa­niem, dla­te­go potrzeb­ne jest każ­de moż­li­we wspar­cie. Adap­ta­cja loka­li pod kątem spe­cy­ficz­nych potrzeb, zapew­nie­nie odpo­wied­niej opie­ki oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, bie­żą­ce utrzy­ma­nie i zakup leków – wszyst­kie te dzia­ła­nia wyma­ga­ją dużych środ­ków finan­so­wych. Czę­sto pomoc, choć podyk­to­wa­na dobro­cią ser­ca, ma cha­rak­ter przy­pad­ko­wy i nie tra­fia w kon­kret­ne potrze­by. Prze­ka­zu­jąc daro­wi­znę finan­so­wą mamy pew­ność, że środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy – mówi Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

W Gru­pie Azo­ty podej­mo­wa­ny jest sze­reg ini­cja­tyw pomo­co­wych na rzecz Ukra­iny. Poza udzie­la­niem wspar­cia finan­so­we­go spół­ki Gru­py Kapi­ta­ło­wej orga­ni­zu­ją trans­port, zakwa­te­ro­wa­nie, zbiór­ki krwi i naj­po­trzeb­niej­szych darów dla uchodź­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting