Grozi nam kolejny wirus. Tym razem pochodzący od ptaków | 7DNI Grozi nam kolejny wirus. Tym razem pochodzący od ptaków - 7DNI

Grozi nam kolejny wirus. Tym razem pochodzący od ptaków

Powia­to­wy Lekarz Wete­ry­na­rii w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu prze­strze­ga przed wyso­ce zja­dli­wą gry­pą pta­ków. Są już pierw­sze infor­ma­cje o zacho­ro­wa­niach.

Wyso­ce zja­dli­wa gry­pa pta­ków to cho­ro­ba zakaź­na, któ­ra sta­no­wi bar­dzo poważ­ne zagro­że­nie dla gospo­dar­ki, a teo­re­tycz­nie tak­że dla zdro­wia ludzi. Powo­du­je ona maso­we umie­ra­nie ptac­twa, w tym tego hodow­la­ne­go. Ma to bar­dzo istot­ne skut­ki dla przed­się­bior­ców, wpły­wa na ceny dro­biu w skle­pach, itd.

Na pod­sta­wie infor­ma­cji otrzy­ma­nych od Powia­to­we­go Leka­rza Wete­ry­na­rii w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu prze­ka­zu­je­my infor­ma­cję o wystą­pie­niu na tere­nie kra­ju oraz Euro­py ognisk wyso­ce zja­dli­wej gry­py pta­ków (HPAI)” — czy­ta­my w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Sta­ro­stwo infor­mu­je, że w Euro­pie odno­to­wu­je się zna­czą­cą licz­bę zacho­ro­wań na wyso­ce zja­dli­wą gry­pę pta­ków u dro­biu, jak rów­nież i u pta­ków dzi­kich. Naj­wię­cej ognisk HPAI u dro­biu stwier­dzo­no we Fran­cji i w Niem­czech, nato­miast u dzi­kie­go ptac­twa naj­wię­cej przy­pad­ków tej cho­ro­by stwier­dzo­no w Niem­czech i w Danii.

Z uwa­gi na powyż­sze przy­po­mi­na­my o koniecz­no­ści sto­so­wa­nia zasad wła­ści­wej bio­ase­ku­ra­cji (w szcze­gól­no­ści doty­czy hodow­ców dro­biu) oraz obo­wiąz­ku zgła­sza­nia inspek­cji wete­ry­na­ryj­nej wzmo­żo­nych upad­ków pta­ków dzi­kich z rodzi­ny blasz­ko­dzio­bych, kru­ko­wa­tych czy dra­pież­nych” — pod­kre­śla sta­ro­stwo.

Dla­cze­go o pro­ble­mie infor­mu­je powia­to­wy lekarz wete­ry­na­rii? Kędzie­rzyn-Koź­le i Opolsz­czy­zna znaj­du­je się na tra­sie migra­cji pta­ków ze wscho­du na zachód. Dla­te­go tutaj zagro­że­nie wystą­pie­niem gry­py pta­ków jest więk­sze, niż w innych regio­nach Pol­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting