Główny Inspektor Ochrony Środowiska zajmie się powietrzem w Kędzierzynie-Koźlu

Paweł Cieć­ko gościł w ponie­dzia­łek w urzę­dzie mia­sta. Zapew­niał, że jego inspek­cja potrak­tu­je prio­ry­te­to­wo pro­blem zanie­czysz­cze­nia nasze­go mia­sta.

W sali obrad UM Kędzie­rzyn-Koź­le odby­ło się dru­gie spo­tka­nie władz mia­sta (z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le) z opol­ski­mi par­la­men­ta­rzy­sta­mi. Na zapro­sze­nie Janu­sza Kowal­skie­go posła PiS i wice­mi­ni­stra akty­wów pań­stwo­wych do nasze­go mia­sta przy­je­chał tak­że Głów­ny Inspek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska Paweł Cieć­ko.

- Zaj­mie­my się pro­ble­mem jako­ści powie­trza w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Uru­cho­mio­ny zosta­nie spe­cjal­ny pro­gram badaw­czy, któ­re­go celem będzie popra­wa sta­nu rze­czy — zapew­niał Paweł Cieć­ko.

W naj­bliż­szym cza­sie spraw­dzo­ne mają być tak­że wszyst­kie pozwo­le­nia wyda­ne na dzia­łal­ność firm z bran­ży che­micz­nej. Pod­czas spo­tka­nia z par­la­men­ta­rzy­sta­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska zapew­nia­ła, że mia­sto od kil­ku lat podej­mu­je róż­ne ini­cja­ty­wy zmie­rza­ją­ce do popra­wy jako­ści powie­trza. Gmi­na sta­le moni­to­ru­je poziom zanie­czysz­cze­nia ben­ze­nem oraz pyła­mi.

Inspek­tor Cieć­ko tłu­ma­czył, że naj­więk­szym zagro­że­niem jest obec­nie pył PM 2,5.

- Jest on tak mały, że wchła­nia się nawet przez gał­ki oczne — mówił Paweł Cieć­ko. — Jest powo­dem zacho­ro­wal­no­ści na wie­le róż­nych nowo­two­rów.

Kolej­ne spo­tka­nie z par­la­men­ta­rzy­sta­mi doty­czą­ce popra­wy jako­ści powie­trza w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odbę­dzie się pod koniec mar­ca, a następ­ne w maju. Owo­cem tych debat ma być wypra­co­wa­nie sys­te­mo­wych zmian pro­wa­dzą­cych do istot­nej popra­wy w tym zakre­sie.

Na spo­tka­niu obec­ni byli posło­wie: Paweł Kukiz, Ryszard Gal­la, Ryszard Wil­czyń­ski, Tomasz Kostuś, Witold Zemba­czyń­ski oraz Janusz Kowal­ski. A tak­że prze­wod­ni­czą­cy rady mia­sta Ire­ne­usz Wiśniew­ski, rad­ny woje­wódz­ki Robert Węgrzyn i rad­ny miej­ski Marek Pia­sec­ki. Stro­nę spo­łecz­ną repre­zen­to­wał Komi­tet Ochro­ny Powie­trza.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting