Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht… XXX Jubileuszowe „Szantki” 2018 zainaugurowane

W czwar­tek 15 mar­ca w Domu Kul­tu­ry „Koź­le” roz­po­czął się XXX Prze­gląd Pio­sen­ki Żeglar­skiej i Poezji Mor­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Z miej­sco­wym śro­do­wi­skiem żeglar­skim i miło­śni­ka­mi pie­śni żeglar­skich spo­tkał się kapi­tan Ryszard Sobiesz­czań­ski autor książ­ki pt. „Rejs po dzie­jach opol­skie­go żeglar­stwa 1945 – 2017”. Spo­tka­niu zwią­za­ne­mu z pro­mo­cją książ­ki towa­rzy­szy­ła wysta­wa foto­gra­ficz­na pre­zen­tu­ją­ca histo­rię opol­skie­go żeglar­stwa. Album zawie­ra­ją­cy mono­gra­fie opol­skich klu­bów żeglar­skich
i mnó­stwo nie­pu­bli­ko­wa­nych dotych­czas zdjęć był praw­dzi­wą grat­ką dla miej­sco­wych żegla­rzy, któ­rzy nie­rzad­ko mogli odna­leźć się na zamiesz­czo­nych w książ­ce foto­gra­fiach.

Pod­czas wie­czo­ru autor­skie­go Ryszard Sobiesz­czań­ski zabrał nas w podróż przez 70 lat opol­skie­go żeglar­stwa, w naj­waż­niej­sze rej­sy z opol­ski­mi kapi­ta­na­mi. Snu­jąc opo­wie­ści o histo­rii kędzie­rzyń­sko-koziel­skich klu­bów żeglar­skich pro­wa­dził dia­log z publicz­no­ścią, na widow­ni nie bra­ko­wa­ło bowiem uczest­ni­ków histo­rycz­nych już rej­sów.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting