Gdzie nabyć maseczki w Kędzierzynie-Koźlu?

Nakry­cia na twarz będą obo­wiąz­ko­we od przy­szłe­go czwart­ku. Wie­lu miesz­kań­ców wciąż ich jesz­cze nie ma.

Nakaz nosze­nia mase­czek ochron­nych albo innych ele­men­tów zakry­wa­ją­cych nos i usta wpro­wa­dził rząd. Do śro­dy 15 kwiet­nia włącz­nie będzie to obli­ga­to­ryj­ne, a od czwart­ku obo­wiąz­ko­we.

Gdzie nabyć masecz­ki w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu? Za dar­mo będą mogli je pozy­skać senio­rzy. Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le praw­do­po­dob­nie w śro­dę będą je roz­da­wać na uli­cach (o szcze­gó­łach poin­for­mu­ją w lokal­nych mediach). Każ­dy senior będzie mógł otrzy­mać dwie sztu­ki. To masecz­ki baweł­nia­ne, wie­lo­ra­zo­we­go użyt­ku. To wspól­na akcja SPKK oraz miej­skich kraw­co­wych.

Dostać moż­na je tak­że w nie­któ­rych skle­pach, m.in. Grosz­ku w Sła­wię­ci­cach i w pasman­te­rii na uli­cy Dam­ro­ta. Dostęp­ne powin­ny być tak­że w nie­któ­rych apte­kach i dro­ge­riach.

Łatwo moż­na je kupić tak­że przez inter­net, cho­ciaż czas ocze­ki­wa­nia może być dość dłu­gi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting