Fałszywy prokurator wyłudził od kędzierzynianki 30 tys. złotych

Miesz­kan­ka powia­tu stra­ci­ła potęż­ną kwo­tę pie­nię­dzy, bo uwie­rzy­ła oszu­sto­wi poda­ją­ce­mu się za funk­cjo­na­riu­sza.

Prze­stęp­cy są coraz bar­dziej zuchwa­li. Bole­śnie prze­ko­na­ła się o tym w ponie­dzia­łek miesz­kan­ka powia­tu kędzie­rzyń­skie­go.

- Przed godzi­ną 15:00 do 71-let­niej kobie­ty na tele­fon sta­cjo­nar­ny zadzwo­nił oszust poda­ją­cy się za pro­ku­ra­to­ra — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Męż­czy­zna poin­for­mo­wał ją, że wraz z poli­cją pro­wa­dzą dzia­ła­nia prze­ciw­ko gru­pie prze­stęp­ców, któ­rzy współ­pra­cu­ją z pra­cow­ni­ka­mi ban­ku i chcą ich zatrzy­mać na gorą­cym uczyn­ku. Naka­zał kobie­cie wypła­cić ze swo­je­go kon­ta pie­nią­dze. Senior­ka postą­pi­ła zgod­nie z tymi wska­zów­ka­mi i prze­ka­za­ła oszu­stom bli­sko 30 000 zł.

Praw­dzi­wi funk­cjo­na­riu­sze przy­po­mi­na­ją, że oso­by star­sze są w szcze­gól­no­ści nara­żo­ne na róż­ne­go rodza­ju oszu­stwa. Prze­stęp­cy dzia­ła­ją­cy m.in. meto­dą “na poli­cjan­ta”, „na czy “na wnucz­ka” wciąż je mody­fi­ku­ją. Dla­te­go poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la oprócz czyn­no­ści pro­ce­so­wych oraz ope­ra­cyj­nych pro­wa­dzą tak­że na sze­ro­ką ska­lę dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne. Funk­cjo­na­riu­sze sta­ra­ją się dotrzeć do jak naj­więk­szej licz­by senio­rów w naszym regio­nie, by prze­strzec ich przed oszu­sta­mi i wska­zać jak postę­po­wać, gdy ktoś będzie chciał od nich wyłu­dzić pie­nią­dze.

- Cały czas w dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne na rzecz senio­rów są zaan­ga­żo­wa­ne lokal­ne media, któ­re przy współ­pra­cy z poli­cjan­ta­mi na bie­żą­co ostrze­ga­ją przed oso­ba­mi, któ­re pró­bu­ją oszu­kać miesz­kań­ców nasze­go regio­nu — pod­kre­śla rzecz­nicz­ka poli­cji. — Oszu­stwa to spra­wa, o któ­rej war­to i trze­ba roz­ma­wiać. Dla­te­go też, infor­muj­my star­sze oso­by o tym, że prze­stęp­cy mogą chcieć wyko­rzy­stać ich życz­li­wość. Powiedz­my im jak zacho­wać się w sytu­acji kie­dy ktoś zadzwo­ni do nich z żąda­niem pie­nię­dzy. Pamię­taj­my rów­nież, by prze­ka­zać te infor­ma­cje oso­bom star­szym, o któ­rych wie­my, że miesz­ka­ją samot­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting