Fala wezbraniowa dociera do powiatu kędzierzyńskiego

Naj­wyż­szy poziom Odry w Koź­lu będzie w nocy. Wie­czo­rem ner­wo­we chwi­le cze­ka­ją miesz­kań­ców Ciska i Bie­ra­wy.

Oko­ło godzi­ny 16.00 w Grze­go­rzo­wi­cach -2 km od Dzier­go­wic — poziom Odry prze­kra­czał o metr stan alar­mo­wy. Podob­nie było w Raci­bo­rzu, cho­ciaż tam woda już opa­da.

Jak poin­for­mo­wał wydział zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go sta­ro­stwa, w Koź­lu fala kul­mi­na­cyj­na powin­na się poja­wić w nocy, mniej wię­cej mię­dzy godzi­ną 1.00 a 4.00. Poziom Odry ma się­gać 20 – 30 cen­ty­me­trów poni­żej sta­nu alar­mo­we­go.

O 19:00 (ostat­nie dane Kra­jo­we­go Insty­tu­tu Mete­oro­lo­gii) w Koź­lu woda się­ga­ła 427 cm. Ozna­cza to prze­kro­cze­nie sta­nu ostrze­gaw­cze­go o 27 cm.

Do pod­to­pień może dojść przede wszyst­kim na tere­nie gmi­ny Bie­ra­wa, ale woda nie powin­na zagro­zić zabu­do­wa­niom miesz­kal­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting