Echo Kresów” ponownie docenione na dużej imprezie

Na II Festi­wa­lu Pio­sen­ki Senio­rów „Czas nas uczy pogo­dy” w Kom­prach­ci­cach nasi śpie­wa­cy i śpie­wacz­ki zaję­li bez­a­pe­la­cyj­nie pierw­sze miej­sce.

Kolej­na dobra infor­ma­cja od nasze­go “eks­por­to­we­go” zespo­łu. Po suk­ce­sie na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu w Szcze­ci­nie chór „Echo Kre­sów” uczest­ni­czył w dniu 26 paź­dzier­ni­ka br. w II Festi­wa­lu Pio­sen­ki Senio­rów „Czas nas uczy pogo­dy”. W festi­wa­lu uczest­ni­czy­ły 23 chó­ry i zespo­ły śpie­wa­cze z woje­wódz­twa opol­skie­go i łódz­kie­go. Według regu­la­mi­nu zespo­ły mogły tyl­ko zapre­zen­to­wać dwa utwo­ry.

Jury jed­no­gło­śnie przy­zna­ło I miej­sce chó­ro­wi „Echo Kre­sów” z Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pod­czas wrę­cza­nia nagród Prze­wod­ni­czą­ca Jury gra­tu­lo­wa­ła chó­ro­wi bar­dzo wyso­kie­go kunsz­tu arty­stycz­ne­go, pro­fe­sjo­na­li­zmu w wyko­ny­wa­nych utwo­rach kon­kur­so­wych, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie chó­ro­wi „Echo Kre­sów” pod dyr. Ada­ma Woł­kow­skie­go za wspa­nia­łą ucztę muzycz­ną, skła­da­jąc na ręce dyry­gen­ta życze­nia samych lau­rów i god­ne­go repre­zen­to­wa­nia Opolsz­czy­zny na ogól­no­pol­skich i zagra­nicz­nych festi­wa­lach.

- Jest to dla chó­ru „Echo Kre­sów” bar­dzo waż­ne wyróż­nie­nie i cie­szy­my się, że może­my god­nie repre­zen­to­wać Kędzie­rzyn-Koź­le, region i kraj — pod­kre­śla dyry­gent Adam Woł­kow­ski.

27 paź­dzier­ni­ka, dzień póź­niej, chór „Echo Kre­sów” wystą­pił w kon­cer­cie w Sła­wię­ci­cach „Nie tyl­ko Kre­sy”. Kon­cert orga­ni­zo­wa­ło Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Sła­wię­cic. Po pół­to­ra­go­dzin­nym kon­cer­cie publicz­ność okla­ski­wa­ła występ na sto­ją­co, nie zabra­kło łez i wzru­sze­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting