Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji.

Dni Mia­sta to naj­więk­sza ple­ne­ro­wa impre­za roku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry zawsze sta­ra się, aby ten czas umi­li­ły miesz­kań­com zna­ne gwiaz­dy muzy­ki. Nie ina­czej będzie tym razem. Impre­za rusza w pią­tek i potrwa do sobo­ty.

Na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła poza sce­ną sta­ną sto­iska gastro­no­micz­ne, kra­my, dmu­chań­ce, karu­ze­le i wie­le innych atrak­cji. Na samej sce­nie wysta­pią: Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo, Agniesz­ka Chy­liń­ska. Nie zabrak­nie rów­nież lokal­nych akcen­tów muzycz­nych: DJ Gior­gio Sainz i Kuba Matu­siak (sak­so­fon), Drill Sto­ne, Hon­ker, Stu­dio Pio­sen­ki MOK. 1.06 wystą­pi rów­nież zwy­cięz­ca VII edy­cji KOZ ALL MUSIC FESTIVAL. Chy­liń­skiej i Cleo nie trze­ba raczej przed­sta­wiać.

Luxtor­pe­da to pol­ska gru­pa wyko­nu­ją­ca sze­ro­ko poję­tą muzy­kę roc­ko­wą. Zespól powstał w 2010 roku z ini­cja­ty­wy Rober­ta Frie­dri­cha gita­rzy­sty i woka­li­sty zna­ne­go z takich for­ma­cji jak Acid Drin­kers, Tur­bo, Fla­pjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ.

Łąki Łan jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych kapel na pol­skiej sce­nie alter­na­tyw­nej, któ­ra mie­sza funk z ele­men­ta­mi muzy­ki elek­tro­nicz­nej i nie zna żad­nych gra­nic muzycz­nych. Muzy­cy prze­bie­ra­ją się za zwie­rzę­ta i zachę­ca­ją publicz­ność do życia w zgo­dzie z natu­rą oraz dają dużo pozy­tyw­nej ener­gii. Pierw­szy krą­żek zespo­łu „Łąki Łan” uka­zał się w 20015 roku. W sumie zespół może pochwa­lić się 4 stu­dyj­ny­mi krąż­ka­mi.

W związ­ku z impre­zą kie­row­cy, któ­rzy będą poru­sza­li się uli­ca­mi Kędzie­rzy­na mogą spo­dzie­wać się utrud­nień. Z ruchu wyłą­czo­ny zosta­nie odci­nek al. Jana Paw­ła II.

Dodaj­my, że sce­na zosta­nie w tym roku usy­tu­owa­na tak samo, jak w roku ubie­głym. Będzie znaj­do­wa­ła się tuż za ron­dem Kon­stan­te­go Chmie­lew­skie­go. Objazd pro­wa­dzi uli­ca­mi: Kosmo­nau­tów, Pio­nie­rów i 1 Maja. Na uli­cy Kosmo­nau­tów usy­tu­owa­no tym­cza­so­we przy­stan­ki MZK. Prze­jazd będzie

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting