Dziś rusza Festiwal Mikołaja z Koźla

Trzy­dnio­we spo­tka­nie z muzy­ką daw­ną odbę­dzie się w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Koź­lu. Potrwa do nie­dzie­li.

Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­no-kul­tu­ral­ne, któ­re już na sta­łe wpi­su­je się w kalen­darz nasze­go mia­sta. Poprzez przy­po­mnie­nie posta­ci Miko­ła­ja z Koź­la ma pro­mo­wać sztu­kę sakral­ną śre­dnio­wie­cza, opo­wia­dać i zwy­cza­jach i tra­dy­cjach tam­tej epo­ki histo­rycz­nej.

Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la roz­po­czy­na się w pią­tek i potrwa do nie­dzie­li. Oto pro­gram:

Pią­tek (13 wrze­śnia) 2019 r.

Godz. 19.00

Scho­la Gre­go­ria­na Car­di­na­lis Ste­pha­ni Wyszyń­ski

O maesto­rum con­so­la­trix”

Sobo­ta (14 wrze­śnia) 2019 r.

Godz. 16.00

Jan Boksz­cza­nin

Orga­no­we for­my rene­san­su”

Godz. 19.00

Can­to­res Mino­res Wra­ti­sla­vien­sis „Bach i jego poprzed­ni­cy”

Nie­dzie­la (15 wrze­śnia) 2019 r.

Godz. 16.00

Wła­dy­sław Kło­sie­wicz

Godz.19.00

Tytus Woj­no­wicz Ensem­ble de Narol

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting