Dzieci zachwyciły swoją pomysłowością

Ponad pięć­dzie­siąt prac nagro­dzo­no w kon­kur­sie „Waka­cje z Zaksa­nem” orga­ni­zo­wa­nym przez Gru­pę Azo­ty ZAK. S.A. To była przede wszyst­kim wspa­nia­ła zaba­wa dla naj­młod­szych miesz­kań­ców.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. to nie tyl­ko naj­więk­szy pra­co­daw­ca w mie­ście, ale tak­że odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie fir­ma sta­wia­ją­ca na budo­wa­nie wię­zi ze spo­łecz­no­ścią lokal­ną. Tym razem Spół­ka zapro­si­ła do zaba­wy naj­młod­szych. Para­wa­ny i pił­ki pla­żo­we, ple­ca­ki, ręcz­ni­ki, latar­ki, ter­mo­sy – to tyl­ko nie­któ­re z nagród, któ­re moż­na było zdo­być w kon­kur­sie „Waka­cje z Zaksa­nem”, a żeby wziąć w nim udział wystar­czy­ło wyko­nać pra­cę pla­stycz­ną w tema­cie kon­kur­su i wysłać jej zdję­cie e-mailem. Do zaba­wy zapro­szo­ne zosta­ły dzie­ci w wie­ku od 4 do 12 lat.

Wspo­mnia­ny Zaksan to maskot­ka, któ­ra nawią­zu­je do sztan­da­ro­we­go pro­duk­tu naszej kędzie­rzyń­skiej fir­my – ZAKsa­nu®, czy­li azo­ta­nu amo­nu. Uczest­ni­cy wyka­za­li się nie tyl­ko zdol­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi, ale i wyobraź­nią. Wśród nagro­dzo­nych prac był m.in. odla­tu­ją­cy w powie­trze w balo­nie Zaksan. Auto­rem tej wyjąt­ko­wej pra­cy była 10-let­nia Ali­cja. Z kolei 12-let­nia Kasia przed­sta­wi­ła Zaksa­na jako doświad­czo­ne­go jeźdź­ca w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy, a 6-let­nia Lau­ra przy­zna­ła w swo­im autor­skim rysun­ku, że po pro­stu chęt­nie poska­ka­ła­by z nim na tram­po­li­nie.

Uczest­ni­cy kon­kur­su byli podziel­ni na trzy gru­py wie­ko­we. Wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ły nagro­dy, a naj­lep­sze pra­ce zosta­ły dodat­ko­wo doce­nio­ne. Uczest­ni­cy, któ­rzy otrzy­ma­li już wyróż­nie­nia, nie kry­li swo­je­go zado­wo­le­nia. Same pra­ce były bar­dzo kre­atyw­ne, co pod­kre­śli­ło jury kon­kur­su.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku aktyw­nie dzia­ła na rzecz wspól­no­ty lokal­nej. W prze­szło­ści dofi­nan­so­wa­ła budo­wę do dziś funk­cjo­nu­ją­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, m.in. Domu Kul­tu­ry „Che­mik” czy hali spor­to­wej „Śród­mie­ście”. Spół­ka wspie­ra edu­ka­cję w mie­ście, obej­mu­jąc patro­na­tem kie­run­ki: tech­nik tech­no­lo­gii che­micz­nej Zespo­łu Szkół nr 3 im. Miko­ła­ja Reja oraz tech­nik żeglu­gi śród­lą­do­wej Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej. Jest orga­ni­za­to­rem Dni Che­mi­ka, któ­re przy­cią­ga­ją publicz­ność z całe­go regio­nu. Dla aktyw­nej na wie­lu płasz­czy­znach Gru­py Azo­ty ZAK S.A. istot­nym aspek­tem jest inte­gra­cja i edu­ka­cja poprzez sport, cze­go potwier­dze­niem jest wspar­cie mło­dych zawod­ni­ków Aka­de­mii Pił­kar­skiej „Che­mik” Kędzie­rzyn-Koź­le oraz para­bad­min­to­ni­sty Bar­tło­mie­ja Mro­za.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting