Dzieci z Kłodnicy doczekały się nowego przedszkola

Nowy budy­nek robi wra­że­nie. Dziś został ofi­cjal­nie odda­ny do użyt­ku.

Wstę­gę prze­cię­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska, dyrek­tor Aga­ta Gabrysz oraz wła­ści­ciel fir­my będą­cej wyko­naw­cą Ryszard Szej­na.

- Mam nadzie­ję, że ten obiekt będzie wam jak naj­le­piej słu­żył — mówi­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Cała inwe­sty­cja nie była łatwa, ale uda­ło się.

Nowy obiekt robi wra­że­nie. Kory­ta­rze i sale zosta­ły pokry­te spe­cjal­ną wykła­dzi­ną anty­po­śli­zgo­wą. Sale są duże i prze­stron­ne. Na miej­scu jest rów­nież kuch­nia.

Jest tu miej­sce dla bli­sko 100 przed­szko­la­ków, któ­rzy tym­cza­so­wo prze­by­wa­ją w innych pla­ców­kach. Uwa­gę przy­ku­wa­ją kolo­ro­we malun­ki na ścia­nach. Efek­tow­na jest tak­że zewnętrz­na ele­wa­cja budyn­ku, gdzie poja­wi­ły się uro­cze mura­le. Skrza­ty, księż­nicz­ki, sów­ki i jaskół­ki z pew­no­ścią przy­pad­ną malu­chom do gustu. Dopeł­nie­niem będzie plac zabaw, gdzie dzie­ci będą mogły spę­dzać czas na świe­żym powie­trzu.

Przed­szko­le powsta­ło przy uli­cy Szy­ma­now­skie­go, w tym samym miej­scu gdzie znaj­do­wał się poprzed­ni budy­nek.

- Nie­speł­nia­ją­cy norm obiekt został wybu­rzo­ny i zastą­pio­ny nowym i w peł­ni dosto­so­wa­nym do obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów — wyja­śnia Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — W pla­ców­ce wyko­rzy­sta­no nowo­cze­sne i bez­piecz­ne mate­ria­ły oraz zasto­so­wa­no inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia. Sola­ry zain­sta­lo­wa­ne na dachu pozwo­lą zaosz­czę­dzić na opła­tach za prąd. W środ­ku zamon­to­wa­no rów­nież win­dę. Inwe­sty­cja pochło­nę­ła bli­sko 4,5 milio­nów zło­tych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting