Dzieci bawią się w dorosłość. I sporo się przy tym uczą

Małe mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le” to inno­wa­cyj­ny pro­jekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry ma pozwo­lić uczniom pod­sta­wó­wek wcie­lić się w role swo­ich rodzi­ców.

Według wie­lu eks­per­tów edu­ka­cję zwią­za­ną z przy­sto­so­wa­niem do zwy­kłe­go, codzien­ne­go życia, nale­ży roz­po­czy­nać jak naj­wcze­śniej. Ucznio­wie pod­sta­wó­wek bar­dzo dobrze potra­fią rozu­mieć, czym jest domo­wy budżet, jakie zna­cze­nie w życiu ma wybór zawo­du albo czy czym są podat­ki.

Dokład­nie prze­ko­na się o tym ponad 100 mło­dych miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy bio­rą udział w pro­jek­cie “Małe Mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le”. Głów­ną ideą „Małe­go Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le” jest symu­la­cja doro­słe­go życia przez uczest­ni­ków. W pro­jek­cie bie­rze udział aż 110 uczniów, w wie­ku od 9 do 12 lat, ze wszyst­kich miej­skich szkół pod­sta­wo­wych. To pierw­sze takie przed­się­wzię­cie w woje­wódz­twie opol­skim.

Przez cały tydzień gru­pa 22 zaan­ga­żo­wa­nych w pro­jekt przed­się­bior­ców poszu­ku­je w „Małym Mie­ście Kędzie­rzyn-Koź­le” swo­ich nowych „pra­cow­ni­ków”. Ucznio­wie pozna­ją w ten spo­sób arka­na prze­róż­nych zawo­dów. Dzie­ci wcie­lą się w rolę m.in. poli­cjan­ta, stra­ża­ka, spor­tow­ca, fry­zje­ra, dzien­ni­ka­rza, ban­kie­ra, kucha­rza, han­dlow­ca czy budow­lań­ca. W zamian za swo­ją cięż­ką „pra­cę” otrzy­ma­ją wyna­gro­dze­nie. Wypła­co­ne jest ono w „Kozłach” – walu­cie „Małe­go Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le”. Ucznio­wie będą mie­li też inne doro­słe obo­wiąz­ki do speł­nie­nia. Od swo­je­go docho­du zapła­cą podat­ki do Mało­mia­stecz­ko­we­go Urzę­du Skar­bo­we­go, a pozo­sta­łe „Kozły” będą mogli prze­zna­czyć na prze­ką­ski i pamiąt­ki. Im mniej jed­nak wyda­dzą w „Skle­pach Kusi­cie­lach”, tym wię­cej zaosz­czę­dzą, a odło­żo­ne pie­nią­dze będą mogli ulo­ko­wać w ban­ku. Na koniec pro­jek­tu z całym zaso­bem swo­je­go port­fe­la uda­dzą się do „Skle­pu Marzeń”.

Pro­jekt edu­ka­cyj­ny „Małe Mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le” orga­ni­zo­wa­ny jest przez Fun­da­cję Nowa Prze­strzeń Sztu­ki we współ­pra­cy z Urzę­dem Mia­sta i Miej­skim Ośrod­kiem Kul­tu­ry. Ini­cja­ty­wa jest finan­so­wa­na w ramach gran­tu przy­zna­ne­go przez Fun­da­cję BGK im. J. K. Stecz­kow­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting