Działki pod lasem na osiedlu Powstańców Śląskich idą na sprzedaż

Mia­sto wyce­nia je na ponad pięć milio­nów zło­tych. Czy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści powsta­ną tam miesz­ka­nia?

W ostat­nim cza­sie na kędzie­rzyń­sko-koziel­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści było dość sta­bil­nie. Teraz poja­wi się jed­nak ofer­ta, któ­ra na owym ryn­ku może spo­ro „namie­szać”. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le chce sprze­dać teren pod zabu­do­wę wie­lo­miesz­ka­nio­wą na tere­nie osie­dla Powstań­ców Ślą­skich.

Do sprze­da­ży zosta­ły prze­zna­czo­ne dwie dział­ki zlo­ka­li­zo­wa­ne na samym koń­cu osie­dla, w pobli­żu kom­plek­su gara­ży. Dział­ki są zale­sio­ne i poten­cjal­ny nabyw­ca musi się liczyć z ich wycię­ciem i ponie­sie­niem kosz­tów wycin­ki i zgo­dy Wydzia­łu Ochro­ny Śro­do­wi­ska.

Dwie przy­le­ga­ją­ce do sie­bie dział­ki mają łącz­nie powierzch­nię 2,2 ha. Cena wywo­ław­cza w prze­tar­gu, któ­ry będzie ogło­szo­ny na dniach, to łącz­nie 5,5 milio­na zło­tych

To pierw­sza od lat taka ofer­ta w tak atrak­cyj­nej loka­li­za­cji. Kil­ka lat temu na osie­dlu Powstań­ców Ślą­skich spół­dziel­nia RSM chcia­ła sprze­dać spo­ry teren przy ul. Krzy­wo­uste­go, ale osta­tecz­nie został on prze­ję­ty przez mia­sto i teraz znaj­du­ją sie tam par­kin­gi.

Eks­per­ci ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści są ostroż­ni w for­mu­ło­wa­niu jed­no­znacz­nej oce­ny atrak­cyj­no­ści tego grun­tu.

– Teren jest oczy­wi­ście w bar­dzo atrak­cyj­nej loka­li­za­cji dla każ­de­go poten­cjal­ne­go dewe­lo­pe­ra, ale fakt, że dział­ki są zale­sio­ne i cena któ­ra oscy­lu­je w oko­li­cy 25 tys. zł za jeden ar powo­du­ją, że inwe­stor musi się dobrze zasta­no­wić zanim kupi teren – mówi Janusz Szy­ku­ła z biu­ra nie­ru­cho­mo­ści ESPERO.

– Gdy­by teren nie był zale­sio­ny, a cena była­by w oko­li­cy 11 – 15 tys. zł za ar, to chęt­nych było­by wie­lu. Wyni­ka to z fak­tu prze­zna­cze­nia tere­nu. Zabu­do­wa wie­lo­miesz­ka­nio­wa nie ozna­cza koniecz­no­ści budo­wy wie­żow­ców. Wystar­czy niska zabu­do­wa z kil­ko­ma miesz­ka­nia­mi w jed­nym seg­men­cie i już waru­nek jest speł­nio­ny. W takim przy­pad­ku sam już bym się szy­ko­wał do prze­tar­gu – usły­sze­li­śmy od jed­ne­go z poten­cjal­nych inwe­sto­rów, któ­ry jed­nak popro­sił o nie­ujaw­nia­nie jego danych.

Budo­wa blo­ków miesz­kal­nych w tym miej­scu oczy­wi­ście była­by z korzy­ścią dla Kędzie­rzy­na-Koź­la. Moż­na się jed­nak spo­dzie­wać, że nie spodo­ba się ona nie­któ­rym miesz­kań­com osie­dla Powstań­ców, któ­rzy wspo­mnia­ne dział­ki trak­tu­ją jako tere­ny spa­ce­ro­we i rekre­acyj­ne.

– Oczy­wi­ście chcie­li­by­śmy, żeby ten teren pozo­stał nie­za­bu­do­wa­ny – mówi jeden z miesz­kań­ców blo­ku przy uli­cy Beni­sza. – Za okna­mi rosną nam faj­ne brzóz­ki, jest dużo cie­nia. Ale oczy­wi­ście zda­je­my sobie spra­wę z fak­tu, że to tere­ny budow­la­ne i prę­dzej czy póź­niej ktoś coś tutaj posta­wi.
Poja­wia­ją się jed­nak tak­że i takie opi­nie, że po wybu­do­wa­niu nowych blo­ków osie­dle Powstań­ców Ślą­skich zyska na atrak­cyj­no­ści. Nowe domy zosta­ły­by zbu­do­wa­ne w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie lasu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting