Dyrektor szpitala i 40 innych osób wzięło już drugą dawkę szczepionki | 7DNI Dyrektor szpitala i 40 innych osób wzięło już drugą dawkę szczepionki - 7DNI

Dyrektor szpitala i 40 innych osób wzięło już drugą dawkę szczepionki

Szcze­pie­nia w koziel­skim szpi­ta­lu idą bez zakłó­ceń — poin­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le SP ZOZ.

Pro­gram szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 roz­po­czął się 27 grud­nia. Jako pierw­szy daw­kę pre­pa­ra­tu fir­my Pfi­zer-Bion­Tech przy­jął wów­czas dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło. Na śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w koziel­skim szpi­ta­lu Koń­czy­ło poin­for­mo­wał, że został zaszcze­pio­ny już po raz dru­gi.

- Szcze­pie­nia dru­gą daw­ką już roz­po­czę­ły się zgod­nie z prze­wi­dy­wa­ną pro­ce­du­rą. Zaszcze­pio­no dru­ga daw­ką obec­nie ponad 40 osób — poin­for­mo­wał Adam Lisz­ka, peł­nią­cy obo­wiąz­ki rzecz­ni­ka SP ZOZ.

W sumie zaszcze­pio­no 1500 osób per­so­ne­lu medycz­ne­go zarów­no kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej pla­ców­ki jak i przy­chod­ni z tere­nu powia­tu. Szpi­tal w Koź­lu ma dekla­ra­cję, że daw­ki do prze­pro­wa­dze­nia dru­giej czę­ści szcze­pie­nia dotrą do szpi­ta­la. — Ok. 75 pro­cent per­so­ne­lu medycz­ne­go nasze­go szpi­ta­la pod­da­ło się szcze­pie­niom prze­ciw­ko COVID-19 — pod­su­mo­wał Adam Lisz­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting