Dyrektor biura komunikacji ZAK będzie posłem

Jerzy Naszkie­wicz zastą­pi w par­la­men­cie Patry­ka Jakie­go, któ­ry zro­bił świet­ny wynik w euro­wy­bo­rach. Jaki to jedy­ny Opo­la­nin, któ­ry zdo­był man­dat do Bruk­se­li.

Jerzy Naszkie­wicz to dzia­łacz PiS z Głub­czyc. Wcze­śniej był dorad­cą woje­wo­dy, a od nie­daw­na jest sze­fem biu­ra komu­ni­ka­cji Gru­py Azo­ty ZAK S.A. To sta­no­wi­sko już nie­dłu­go zamie­ni jed­nak na man­dat posła Sej­mu RP VII kaden­cji. Dla­cze­go? Naszkie­wicz jesie­nią 2015 roku uzy­skał ósmy wynik spo­śród kan­dy­da­tów PiS — 2410 gło­sów. Mimo to może zostać posłem, bo przed nim w gro­nie czwór­ki opol­skich posłów pra­wi­cy docho­dzi­ło już do licz­nych roszad. Ostat­nią z nich jest nie­mal pew­ny sce­na­riusz w któ­rym Patryk Jaki zre­zy­gnu­je z man­da­tu posła RP na rzecz euro­par­la­men­tu.

W nie­dziel­nych wybo­rach Jaki zdo­był 260 tysię­cy gło­sów star­tu­jąc z trze­cie­go miej­sca w okrę­gu mało­pol­skim. — Jeden z naj­lep­szych wyni­ków w Pol­sce. I naj­lep­szy w histo­rii z nie­pierw­sze­go miej­sca.

- Bar­dzo dzię­ku­ję za zaufa­nie. Cze­ka­my na ofi­cjal­ne wyni­ki. Naj­waż­niej­sze, że znów wygry­wa Zjed­no­czo­na Pra­wi­ca — sko­men­to­wał Patryk Jaki.

W okrę­gu opol­sko-dol­no­ślą­skim doszło do swo­istej rywa­li­za­cji dwóch moc­nych gra­czy PiS z nasze­go regio­nu: Kata­rzy­ny Czo­cha­ry i Sła­wo­mi­ra Kło­sow­skie­go. Obo­je już rzą­dzi­li regio­nal­ny­mi struk­tu­ra­mi PiS i chcie­li­by odzy­skać te wpły­wy. W samych wybo­rach Sła­wo­mir Kło­sow­ski zdo­był 28 tysię­cy gło­sów, o 8 wię­cej, niż Kata­rzy­na Czo­cha­ra. War­to jed­nak zauwa­żyć, że na samej Opolsz­czyź­nie obo­je kan­dy­da­ci uzy­ska­li nie­mal iden­tycz­ny wynik, prze­wa­ży­ły gło­sy w woj. dol­no­ślą­skim.

fot.facebook.com/Naszkiewicz

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting