Dynamiczny jazz zabrzmi w nietypowych rytmach

Holen­der­ski zespół jaz­zo­wy „Woj­tek Justy­na Tre­eOh!” 13 lip­ca wystą­pi w Kame­le­on Jazz-Club w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Muzy­ka holen­der­skiej gru­py łączy dyna­micz­ny funk-jazz z róż­no­rod­ną ryt­micz­nie muzy­ką świa­ta. Pod­czas tego­rocz­nej let­niej tra­sy kon­cer­to­wej z zespo­łem „Woj­tek Justy­na Tre­eOh!”, jako gość spe­cjal­ny, wystą­pi Polia­na Vie­ira, soulo­wa woka­list­ka z Por­tu­ga­lii.

W trak­cie kon­cer­tów muzy­cy wyko­ny­wać będą rów­nież utwo­ry ze swo­jej naj­now­szej pły­ty wyda­nej w czerw­cu 2018 r. zaty­tu­ło­wa­nej „Get That Cri­spy”.
Woj­tek Justy­na Tre­eOh! i Polia­ny Vie­iry zapre­zen­tu­ją się w Pol­sce w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym pro­gra­mie, na któ­ry zło­żą się kom­po­zy­cje z reper­tu­aru Tre­eOh!, utwo­ry napi­sa­ne wspól­nie z Polia­ną oraz jej autor­skie pio­sen­ki. Ich kon­cer­ty wypeł­nio­ne pory­wa­ją­cą muzy­ką wzbo­ga­co­ną żywio­ło­wy­mi impro­wi­za­cja­mi i wart­kim dia­lo­giem muzycz­nym dostar­czą nie­zwy­kłych wra­żeń. Spon­ta­nicz­na inte­rak­cja zespo­łu i woka­list­ki oraz otwar­ty kon­takt muzy­ków z publicz­no­ścią nada­ją nie­po­wta­rzal­ny kli­mat ich wystę­pom, któ­re na dłu­go pozo­sta­ją w pamię­ci.

Kon­cert Woj­tek Justy­na Tre­eOh! i Polia­ny Vie­iry odbę­dzie się w loka­lu Kame­le­on Jazz-Club przy ul. Gli­wic­kiej 41. Zapla­no­wa­no go na pią­tek 13 lip­ca o godz. 20.00.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting