Dwa nowe przypadki zakażenia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Infor­ma­cję tę potwier­dzi­ło ofi­cjal­nie Mini­ster­stwo Zdro­wia.

- To dwie panie to miesz­kan­ki powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w sile wie­ku. Ich stan jest dobry, obec­nie w kwa­ran­tan­nie — prze­ka­za­ła Mar­ty­na Kolem­ba, rzecz­nik Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Opo­lu.

W szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu prze­by­wa obec­nie 56 pacjen­tów, w tym 50 osób z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, resz­ta (6 osób) to pacjen­ci, u któ­rych podej­rze­wa się zaka­że­nie. W szpi­ta­lu nie ma obec­nie dzie­ci z zaka­że­niem ani podej­rze­niem zaka­że­nia.

W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją 22 oso­by z tere­nu powia­tu (z potwier­dzo­nym zaka­że­niem), w kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 367 osób, w kwa­ran­tan­nie w związ­ku z prze­kro­cze­niem gra­ni­cy prze­by­wa 557 osób, w tym jed­na oso­ba w kwa­ran­tan­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej. 21 osób obję­tych jest nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

W Wiel­ki Pią­tek szpi­tal w Koź­lu opu­ści­ła pierw­sza oso­ba wyle­czo­na z COVID-1. To kobie­ta w śred­nim wie­ku, miesz­kan­ka nasze­go powia­tu. Czu­je się bar­dzo dobrze.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting