Duchowni z parafii na Pogorzelcu na kwarantannie

Ojco­wie obla­ci mie­li kon­takt z zaka­żo­nym ordy­na­riu­szem die­ce­zji Andrze­jem Cza­ją. W odosob­nie­niu spę­dzą czas co naj­mniej do 19 paź­dzier­ni­ka.

Kil­ka dni temu ordy­na­riusz Die­ce­zji Opol­skiej biskup Andrzej Cza­ja brał udział w uro­czy­sto­ści bierz­mo­wa­nia w para­fii św. Euge­niu­sza de Maze­nod. Wszy­scy duchow­ni, któ­rzy mie­li z nim kon­takt przed mszą, w jej cza­sie oraz po uro­czy­sto­ści, zosta­li skie­ro­wa­ni na kwa­ran­tan­nę. Para­fia poin­for­mo­wa­ła o tym w swo­im ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

W związ­ku z tym, że bada­nie na obec­ność koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV-2, wyko­na­ne u bp. Andrze­ja Czai dało wynik pozy­tyw­ny ( wia­do­mość ta poja­wi­ła się dziś po połu­dniu na stro­nie die­ce­zji opol­skiej) wszy­scy dusz­pa­ste­rze naszej para­fii, któ­rzy mie­li bez­po­śred­ni kon­takt z ks. Bisku­pem zosta­li natych­miast pod­da­ni kwa­ran­tan­nie do 19 paź­dzier­ni­ka. Kościół będzie otwar­ty nor­mal­nie, a Msze Świę­te będą odpra­wiać inni kapła­ni, któ­rzy nie mie­li kon­tak­tu z ks. Bisku­pem. Róża­niec codzien­ny o godz. 17.15 pro­wa­dzo­ny będzie przez Róże Różań­co­we” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie para­fii.

Biskup Andrzej Cza­ja pod­czas udzie­la­nia sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia miał osło­nę, ale ist­nie­je zagro­że­nie, że mogło dojść do zaka­że­nia któ­rejś z osób bio­rą­cych udział w uro­czy­sto­ściach. Sane­pid w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu na razie nie poin­for­mo­wał o swo­ich kro­kach w tej spra­wie.

Oso­by bio­rą­ce udział w bierz­mo­wa­niu pro­fi­lak­tycz­nie powin­ny obser­wo­wać swój stan zdro­wia przez kil­ka naj­bliż­szych dni. W przy­pad­ku poja­wie­nia się nie­po­ko­ją­cych obja­wów w szcze­gól­no­ści takich jak tem­pe­ra­tu­ra cia­ła 38 stop­ni Cel­sju­sza, kaszel, dusz­no­ści, utra­ta węchu lub sma­ku nale­ży skon­tak­to­wać się z leka­rzem pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej.

fot. Woj­ciech Woj­kow­ski / kedzierzyn-kozle.oblaci.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting