Drużyna Grupy Azoty nie miała sobie równych

Nasi pra­cow­ni­cy wygra­li Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej roze­gra­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­no w nie­dzie­lę 11 mar­ca 2018 r. w hali „Azo­ty”. W roz­gryw­kach wzię­ło udział sześć dru­żyn. Poza Gru­pą Azo­ty były to Hell Team, Magu­lon, Kie­la Team, ETP Play­ers oraz Dru­ży­na Cie­nia.
Tur­niej stał na wyso­kim pozio­mie i obfi­to­wał w emo­cjo­nu­ją­ce mecze. W wyrów­na­nej staw­ce naj­lep­si oka­za­li się zawod­ni­cy Gru­py Azo­ty, któ­rzy w osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji wyprze­dzi­li ETP Team, nato­miast na naj­niż­szym stop­niu podium sta­nę­li pił­ka­rze Kie­la Team.
Zwy­cię­ski zespół wystą­pił w skła­dzie: Kamil Bort­ni­czuk, Mariusz Ryba, Maciej Ochał, Mariusz Niwa, Michał Barszcz, Jacek Hał­gas, Hen­ryk Duk, Krzysz­tof Lew­czak, Krzysz­tof Koło­dziej­ski, Prze­my­sław Sto­lar­czyk.
Całej dru­ży­nie Gru­py Azo­ty Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łe­go suk­ce­su!

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting