Dr Szymon Solak opowiadał w Studni o dziejach księstwa kozielsko-bytomskiego

Na lek­cjach histo­rii bra­ku­je wia­do­mo­ści z dzie­jów lokal­nych war­to więc wybrać się na pre­lek­cję doty­czą­cą prze­szło­ści ziem na któ­rych przy­szło nam żyć. 14 wrze­śnia Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na wraz z Fun­da­cją Orląt Opol­skich zapro­si­ła na pre­zen­ta­cję pt. “Księ­stwo koziel­sko-bytom­skie. Mie­dzy koro­ną pol­ską a cze­ską 1281 — 1355” wygło­szo­ną przez dr Szy­mo­na Sola­ka.

Po przy­łą­cze­niu zie­mi bytom­skiej i oświę­cim­skiej do Pań­stwa Pol­skie­go w 1178 roku powsta­ło księ­stwo opol­sko-raci­bor­skie. W 1281 roku ksią­żę Wła­dy­sław podzie­lił je mię­dzy czte­rech synów. Ksią­żę Kazi­mierz (zwa­ny bytom­skim) otrzy­mał część księ­stwa, któ­ra nosi­ła od tego cza­su nazwę księ­stwa koziel­sko — bytom­skie­go.

-Za rzą­dów Kazi­mie­rza bytom­skie­go (1281 – 1303) w Byto­miu wybu­do­wa­no zamek oraz mury miej­skie. Bytom stał się sto­li­cą księ­stwa bytom­sko — koziel­skie­go — mówił dr Szy­mon Solak — Koź­le nada­wa­ne było mało­let­nim synom, aby nauczy­li się samo­dziel­ne­go rzą­dze­nia — dodał.

Po Kazi­mie­rzu bytom­skim księ­stwo mia­ło jesz­cze trzech wład­ców. Byli to: Wła­dy­sław bytom­ski (ksią­żę koziel­ski 1303 – 1337), Kazi­mierz koziel­ski (ksią­żę koziel­ski 1337 — 1342), Bole­sław Koziel­ski (ksią­żę koziel­ski 1342 — 1355). Okres ich rzą­dów to klu­cze­nie w mean­drach poli­ty­ki mię­dzy koro­ną cze­ską a pol­ską. Kazi­mierz bytom­ski, pierw­szy z wład­ców księ­stwa koziel­sko — bytom­skie­go był sojusz­ni­kiem Czech i w hoł­dzie zło­żo­nym Wacła­wo­wi II z dyna­stii Prze­my­śli­dów zobo­wią­zał się udzie­lać pomo­cy prze­ciw­ko Wła­dy­sła­wo­wi Łokiet­ko­wi. Za rzą­dów kolej­nych wład­ców “róż­nie bywa­ło”, z regu­ły jed­nak ksią­żę­ta koziel­sko — bytom­scy byli zależ­ni od Czech.

Jak usta­lił dr Szy­mon Solak na pod­sta­wie mapy Ślą­ska z lat 30 — tych XIV wie­ku przy­pusz­czal­ny wykaz miej­sco­wo­ści wcho­dzą­cych w skład księ­stwa koziel­skie­go w XIV wie­ku obej­mo­wał nastę­pu­ją­ce osa­dy z tere­nu dzi­siej­sze­go Kędzie­rzy­na — Koź­la: Koź­le, Sła­wię­ci­ce, Kłod­ni­ca, Kędzie­rzyn, Rogi.

Wyda­rze­niu gości­ny udzie­lił Oddział dla mło­dzie­ży Stud­nia Otwar­ta Kul­tu­ra, któ­ry nie­daw­no otwar­to przy ul. Ponia­tow­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting