Dobre jedzenie w kozielskim szpitalu dla mam i ich dzieci. Tak wygląda

Panie, któ­re tra­fia­ją na oddział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy mogą liczyć na spe­cjal­ną die­tę.

W powszech­nej opi­nii posił­ki w pol­skich szpi­ta­lach nie są zbyt smacz­ne, nie mówiąc o war­to­ściach odżyw­czych. W koziel­skim szpi­ta­lu nie jest co praw­da naj­go­rzej, ale dyrek­cja ZOZ-u sta­ra się popra­wiać jakość żywie­nia. Temu ma słu­żyć spe­cjal­ny pro­gram wpro­wa­dzo­ny wła­śnie na oddzia­le gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czym.

- Przy­szłe mamy już korzy­sta­ją z nasze­go nowe­go pro­gra­mu spe­cjal­nie dla nich. Zamiast trzech jest pięć posił­ków dzien­nie, odpo­wied­nio dobra­na ilość kalo­rii i wyso­ka jakość dań — infor­mu­je Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go, któ­re jest orga­nem zało­ży­ciel­skim szpi­ta­la.

Sta­ro­stwo opu­bli­ko­wa­ło wła­śnie kolaż zdję­cia na któ­rym widać, jak obec­nie wyglą­da­ją posił­ki na oddzia­le.

- Jadło­spi­sy będą ukła­da­ne zgod­nie z zale­ce­nia­mi Insty­tu­tu Żyw­no­ści i Żywie­nia, będzie je wery­fi­ko­wał zespół die­te­ty­ków. Cały pro­gram trwa dwa lata, potem oce­nio­na zosta­nie efek­tyw­ność pilo­ta­żu – mówi dr Jacek Mazur, peł­nią­cy obo­wiąz­ki dyrek­to­ra medycz­ne­go szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Dzie­ci uczą się sma­ków i nawy­ków od naj­młod­szych lat, die­ta ma olbrzy­mi wpływ na roz­wój dziec­ka. Dla­te­go tak waż­nym jest, by dobie­rać odpo­wied­nią ilość cukrów, przez co zapo­bie­gnie­my rów­nież roz­wo­jo­wi epi­de­mii naszych cza­sów, czy­li oty­ło­ści — tłu­ma­czy star­szy asy­stent die­te­ty­ki Joan­na Józe­fo­wicz-Bry­ja.

Pacjent­ki przej­dą naj­pierw kon­sul­ta­cje die­te­tycz­ne, gdzie oce­nio­na zosta­nie ich wie­dza na temat zdro­we­go żywie­nia. Ze swo­im die­te­ty­kiem będą mogły się rów­nież kon­tak­to­wać dro­gą mailo­wą. Na koń­cu wszyst­kie wypeł­nią ankie­tę satys­fak­cji.

Oddział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy w ostat­nim cza­sie znacz­nie pod­niósł swój stan­dard. Dys­po­nu­je nie tyl­ko bez­płat­ną szko­łą rodze­nia, ale rów­nież sze­re­giem innych udo­god­nień dla przy­szłych mam. Dane za 2019 rok poka­zu­ją, że pacjent­ki coraz chęt­niej wybie­ra­ją oddział w Koź­lu ze wzglę­du na coraz wyż­szą jakość usług.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting