Do punktu szczepień powszechnych przychodźmy na czas!

Taki apel do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la skie­ro­wa­ło sta­ro­stwo powia­to­we. Cho­dzi o to, aby przed wej­ściem nie gro­ma­dzi­ło się zbyt wie­le osób.

Punkt szcze­pień powszech­nych powstał przy uli­cy Stal­ma­cha, w budyn­ku szko­ły nr 6. Zaczął funk­cjo­no­wa­nie we wto­rek o godzi­nie 16.00. Ma w istot­ny spo­sób przy­czy­nić się do przy­spie­sze­nia pro­ce­su szcze­pień na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- Wczo­raj zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi otrzy­ma­li­śmy 1440 pre­pa­ra­tów fir­my Pfi­zer, do piąt­ku będzie ich nie­mal 3 tysią­ce — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik sta­ro­stwa. — Jed­no­cze­śnie pro­si­my, by oso­by, któ­re uda­ją się na szcze­pie­nie poja­wia­ły się w punk­cie o wyzna­czo­nej godzi­nie, nie ma potrze­by, aby zja­wiać się przed budyn­kiem z dużym wyprze­dze­niem, a tak się zda­rza.

Sta­ro­stwo przy­po­mi­na, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne uda­ją się do punk­tu bocz­nym spe­cjal­nie prze­zna­czo­nym dla nich wej­ściem, gdzie z ase­ku­ra­cją prze­do­sta­ją się na salę szcze­pień. Z boku budyn­ku znaj­du­je się dzwo­nek. Nale­ży go użyć, by przy­wo­łać ochro­nę.

Nume­ry tele­fo­nów do punk­tu, któ­ry znaj­du­je się przy ul. Stal­ma­cha 20 w Kędzie­rzy­nie poda­no już wcze­śniej. To 509 842 442, 690 694 775 i 690 694 999. — W codzien­nych rapor­tach na Face­bo­oku infor­mu­je­my, któ­re rocz­ni­ki każ­de­go dnia mogą się reje­stro­wać i jak prze­bie­ga cały pro­ces — doda­je Leci­bil.

W pierw­szym dniu funk­cjo­no­wa­nia, czy­li 27.04, punkt szcze­pień powszech­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pra­co­wał do godzi­ny 22. Zespo­ły medy­ków poda­ły pre­pa­ra­ty 360 oso­bom.
W śro­dę zosta­nie zaszcze­pio­nych 400 zare­je­stro­wa­nych wcze­śniej miesz­kań­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting