Dni Miasta 2019 to imprezowa petarda

- Już daw­no się tak dobrze nie bawi­li­śmy — mówi­li miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w pią­tek i sobo­tę.

Zda­niem wie­lu kędzie­rzy­nian tak dobrej zaba­wy nie było tu wcze­śniej.

- Dni Mia­sta zawsze trzy­ma­ły poziom, ale tym razem było napraw­dę nie­sa­mo­wi­cie — mówi­li zebra­ni pod sce­ną na alei Jana Paw­ła II miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la.

W pią­tek zapre­zen­to­wa­li się tam Luxtor­pe­da i Łąki Łan. W sobo­tę przy­szedł czas na jesz­cze więk­szą zaba­wę, któ­rą zapew­ni­ła Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska.

- Kędzie­rzyn, wspa­nia­le się bawi­cie — mówi­ła do zebra­nych pod­eks­cy­to­wa­na artyst­ka, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła swo­je naj­więk­sze utwo­ry.

W sumie przez cały week­end przez Dni Mia­sta prze­wi­nę­ło się nawet 10 tysię­cy osób

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting