Dłuższe wtorki, szybsze poniedziałki. Od maja nowe godziny otwarcia starostwa

Od maja wpro­wa­dza­my dłuż­sze wtor­ki! Tego dnia nasz urząd czyn­ny będzie do godz. 16.30. A w ponie­dział­ki otwie­ra­my się godzi­nę szyb­ciej, o 7 rano.

Tym samym od 2 maja będą obo­wią­zy­wa­ły nowe godzi­ny otwar­cia sta­ro­stwa powia­to­we­go na pla­cu Wol­no­ści oraz w innych loka­li­za­cjach przy ul. Judy­ma 4 oraz Judy­ma 5, gdzie miesz­czą się wydzia­ły geo­de­zji, oświa­ty, ochro­ny śro­do­wi­ska oraz powia­to­wy zespół ds. orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści.

We wtor­ki urząd czyn­ny będzie od 8.30 do 16.30. W pozo­sta­łe dni tygo­dnia od 7 rano do 15 (ponie­dzia­łek, śro­da, czwar­tek, pią­tek). Elek­tro­nicz­ny sys­tem rezer­wa­cyj­ny do wydzia­łu komu­ni­ka­cji rów­nież dopa­so­wa­ny zosta­nie do dłuż­szych wtor­ków i szyb­sze­go ponie­dział­ku.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting