Defibrylatory będą ratować życie. Zadbało o to miasto

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le sfi­nan­so­wa­ła zakup 11 urzą­dzeń potrzeb­nych do reani­ma­cji.

AED czy­li czy­li auto­ma­tycz­ny defi­bry­la­tor zewnętrz­ny to sprzęt medycz­ny ana­li­zu­ją­cy rytm ser­ca i przy­wra­ca­ją­cy jego pra­wi­dło­wy rytm. Jego zada­niem jest unor­mo­wa­nie migo­ta­nia komór ser­ca. W przy­pad­ku wystą­pie­nia nagłe­go zatrzy­ma­nia krą­że­nia, w połą­cze­niu z pro­wa­dzo­ną resu­scy­ta­cją krą­że­nio­wo – odde­cho­wą, jest jedy­nym spo­so­bem na ura­to­wa­nie życia.

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le, w ramach akcji „Ratuj, bo możesz” i wspie­ra­ją­cej jej kam­pa­nii spo­łecz­nej roz­po­czę­ła wypo­sa­ża­nie swo­ich obiek­tów w ratu­ją­ce życie defi­bry­la­to­ry AED. Sprzęt na star­cie umiesz­czo­ny zosta­nie w 11 loka­li­za­cjach, któ­rych adre­sy dostęp­ne będą na stro­nie: www.ratujbomożesz.kedzierzynkozle.pl oraz z w zakład­kach na stro­nach spół­ek i jed­no­stek gmin­nych. Defi­bry­la­to­ry powięk­szą licz­bę już dostęp­ne­go w mie­ście sprzę­tu AED.

– Roz­po­czę­li­śmy akcję zaku­pu­jąc 11 defi­bry­la­to­rów AED, ale chce­my, aby pro­jekt nie był dzia­ła­niem jed­no­ra­zo­wym. Będzie­my nama­wiać i zachę­cać pra­co­daw­ców, wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści, hote­li, restau­ra­cji do tego, aby zadba­li o wypo­sa­że­nie obiek­tów w sprzęt AED, któ­ry zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza szan­se na rato­wa­nie życia w nagłych sytu­acjach zatrzy­ma­nia krą­że­nia oraz budu­je wize­ru­nek fir­my i pra­co­daw­cy odpo­wie­dzial­nych spo­łecz­nie – pod­kre­śla Sabi­na Nowo­siel­ska, pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. – Będzie­my szko­lić, infor­mo­wać i kon­se­kwent­nie sta­rać się, aby licz­ba sprzę­tu wzra­sta­ła. Chce­my, aby Kędzie­rzyn-Koź­le był mia­stem przy­ja­znym miesz­kań­com, gdzie dba­łość o ich poczu­cie bez­pie­czeń­stwo zyska kolej­ny, bar­dzo waż­ny wymiar. Cie­szę się, że mogę wspie­rać wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz rato­wa­nia tego co naj­cen­niej­sze, ludz­kie­go życia – doda­je.

Z danych sta­ty­stycz­nych wyni­ka, że nagłe zatrzy­ma­nie krą­że­nia jest głów­ną przy­czy­ną zgo­nów w Euro­pie. Każ­de­go roku, na „sta­rym kon­ty­nen­cie” odno­to­wu­je się oko­ło 700 000 takich przy­pad­ków. Tyl­ko na tere­nie Pol­ski nagłe zatrzy­ma­nie krą­że­nia doty­ka oko­ło 40 000 osób rocz­nie. W mia­stach służ­bom medycz­nym dotar­cie do poszko­do­wa­ne­go zaj­mu­je śred­nio oko­ło 8 minut, ale jak wie­my z doświad­cze­nia, trwa to cza­sa­mi dużo dłu­żej. Tym­cza­sem, bez resu­scy­ta­cji krą­że­nio­wo-odde­cho­wej (RKO) i defi­bry­la­cji, w cza­sie od 7 do 10 minut od nagłe­go zatrzy­ma­nia ser­ca może nastą­pić śmierć.

Sprzęt AED zaku­pi­li: Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le, Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja, Miej­ski Zakład Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej, Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny, Miej­ski Zarząd Budyn­ków Komu­nal­nych, Czy­sty Region, Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Park Prze­my­sło­wy, Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji.

Do akcji włą­cza­ją się: Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej wraz z Woje­wódz­kim Ośrod­kiem Medy­cy­ny Pra­cy, któ­ry wypo­sa­żył obiekt w dwa defi­bry­la­to­ry AED, Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na.

Patro­nat mery­to­rycz­ny, wize­run­ko­we wspar­cie kam­pa­nii: Niko­la Gaj­dec­ka – ratow­nik medycz­ny, Adam Gaj­dec­ki – ratow­nik medycz­ny, Zbi­gniew Ozdo­ba — ratow­nik medycz­ny, Jaro­sław Nykiel – komen­dant Jed­nost­ki Ratow­ni­czej Bla­chow­nia.

Patro­na­tem medial­nym kam­pa­nię obję­li: Tygo­dnik 7 Dni, KK24.pl, Tele­wi­zja Kędzie­rzyn-Koź­le, Radio Park, Nowa Gaze­ta Lokal­na, Radio Doxa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting