Czysty Region i biblioteka wspólnie dbają o nasze lokalne środowisko — VIDEO

Obie insty­tu­cje wraz z gmi­ną Kędzie­rzyn-Koź­le sta­wia­ją na bio­róż­no­rod­ność. Będą wykła­dy, kon­kur­sy i inne ini­cja­ty­wy pro­eko­lo­gicz­ne.

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wspól­nie z Gmi­ną Kędzie­rzyn-Koź­le oraz Związ­kiem Mię­dzyg­min­nym „Czy­sty Region” reali­zu­je pro­jekt pro­mu­ją­cy wie­dzę na temat ochro­ny śro­do­wi­ska, eko­lo­gii oraz tak zwa­nej bio­róż­no­rod­no­ści.

Pierw­szy wykład, będą­cy czę­ścią tej nie­zwy­kle cie­ka­wej ini­cja­ty­wy, odbył się 19 lute­go w filii MBP przy uli­cy Dam­ro­ta na osie­dlu NDM. Na spo­tka­niu z Tere­są i Hen­ry­kiem Hada­sza­mi, zasłu­żo­ny­mi instruk­to­ra­mi kra­jo­znaw­stwa i hono­ro­wy­mi instruk­to­ra­mi ochro­ny przy­ro­dy PTTK, roz­ma­wia­no wła­śnie o bogac­twie przy­ro­dy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i jego oko­li­cach.

- To bar­dzo inte­re­su­ją­cy pro­jekt. Biblio­te­ka będzie zaj­mo­wa­ła się pro­wa­dze­niem jego kam­pa­nii infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nej — powie­dzia­ła Tygo­dni­ko­wi 7 Dni Iza­be­la Migocz, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej. Pod­kre­śla­ła, że cała ini­cja­ty­wa to nie tyl­ko dys­ku­sje o ochro­nie śro­do­wi­ska, ale rów­nież kon­kret­ne dzia­ła­nia.

- Będą pięk­ne podwór­ka reali­zo­wa­ne w Śród­mie­ściu, do tego warsz­ta­ty, np. hote­li dla psz­czół czy budek dla pta­ków tłu­ma­czy­ła.

Na spo­tka­niu obec­na była tak­że Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś, prze­wod­ni­czą­ca “Czy­ste­go Regio­nu”, któ­ry odpo­wia­da za gospo­dar­kę śmie­cio­wą 11 gmin w oko­li­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- To jest part­ner­ski pro­gram, któ­ry reali­zu­je­my z urzę­dem mia­sta i biblio­te­ką. Ma na celu ochro­nę bio­róż­no­rod­no­ści. W ramach nie­go kupi­my m.in. 20 kio­sków na elek­tro­śmie­ci, takie jak bate­rie, świe­tlów­ki, CD. Będzie­my mie­li kon­kur­sy dla miesz­kań­ców. Będzie wymia­na surow­ców na sadzon­ki roślin rodzin­nych.

Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś doda­je, że celem pro­jek­ty jest przede wszyst­kim wzbo­ga­ca­nie sze­ro­ko rozu­mia­nej eko­kul­tu­ry.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting