Czy szpital w Koźlu zostanie na stałe przejęty przez rząd? | 7DNI Czy szpital w Koźlu zostanie na stałe przejęty przez rząd? - 7DNI

Czy szpital w Koźlu zostanie na stałe przejęty przez rząd?

Rząd nie ukry­wa pla­nów cen­tra­li­za­cji szpi­ta­li powia­to­wych. Samo­rzą­dow­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la są zde­cy­do­wa­nie prze­ciw.

Mini­ster zdro­wia potwier­dził nie­daw­no, że pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad kon­cep­cją cen­tra­li­za­cji szpi­ta­li. Adam Nie­dziel­ski wska­zał w TVN24, że ozna­cza­ła­by ona prze­ję­cie wła­sno­ści nad szpi­ta­la­mi m.in. przez Skarb Pań­stwa. Tym samym rząd prze­jął­by mię­dzy inny­mi szpi­tal w Koź­lu, któ­re­go orga­nem zało­ży­ciel­skim jest powiat.

Sta­ro­sta kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go zde­cy­do­wa­nie skry­ty­ko­wa­ła takie pla­ny.

- Cen­tral­ne zarzą­dza­nie mie­li­śmy dzie­siąt­ki lat temu i ja oso­bi­ście bar­dzo kry­tycz­nie patrzę na tam­ten czas. Nie wyobra­żam sobie, aby­śmy do nie­go wra­ca­li. Roz­ma­wia­li­śmy na ten temat pod­czas obrad zarzą­du Związ­ku Powia­tów Pol­skich i wysła­li­śmy nasze sta­no­wi­sko w tej spra­wie do mini­stra – pod­kre­śli­ła sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

W Pol­sce jest oko­ło 260 szpi­ta­li powia­to­wych. Mini­ster zdro­wia chciał­by, aby w pierw­szej kolej­no­ści pod­dać je zmia­nom wła­ści­ciel­skim. Tłu­ma­czy, że jed­nym z powo­dów jest ich zadłu­że­nie. Praw­da jest jed­nak taka, że na oko­ło 15 mld zł dłu­gu, tyl­ko 20 pro­cent to zadłu­że­nie szpi­ta­li powia­to­wych. Naj­bar­dziej zadłu­żo­ne są te kli­nicz­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting