Czy radni dziś unieważnią konkurs na szefa ZOZ-u? Czy też powinien to zrobić zarząd powiatu?

Dzi­siaj na godzi­nę 14.00 zwo­ła­no nad­zwy­czaj­ną sesje Rady Powia­tu zwią­za­ną z odwo­ła­nia­mi dot. kon­kur­su na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra szpi­ta­la.

Jak infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej jeden z uczest­ni­ków zło­żył wnio­sek o unie­waż­nie­nie kon­kur­su na dyrek­to­ra SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wśród rad­nych, któ­rzy na sesji będą deba­to­wać nad ewen­tu­al­nym unie­waż­nie­niem kon­kur­su poja­wia się wie­le pytań:

- Czy praw­ni­cy bio­rą­cy udział w postę­po­wa­niu kon­kur­so­wym w związ­ku z suge­ro­wa­ny­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi powin­ni teraz wypo­wia­dać się co do pra­wi­dło­wo­ści jego prze­pro­wa­dza­nia?

- Czy w tej sytu­acji opi­nie tych praw­ni­ków mogą być wyda­nie obiek­tyw­nie dla rad­nych?

- Czy rada powia­tu to odpo­wied­ni organ do roz­pa­try­wa­nia wnio­sku o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści kon­kur­su ? Poja­wia się wie­le opi­nii , że ten wnio­sek powi­nien roz­pa­try­wać Zarząd Powia­tu.

- Czy nie nale­ża­ło­by pocze­kać aż służ­by praw­ne woje­wo­dy, któ­re roz­po­czę­ły postę­po­wa­nie nad­zor­cze w związ­ku z tym kon­kur­sem, bada­jąc zgod­ność uchwał o powo­ła­niu komi­sji kon­kur­so­wej z pra­wem, wyda­dzą wer­dykt? Z wnio­skiem o roz­po­zna­nie spra­wy zwró­cił się do woje­wo­dy kan­dy­dat skła­da­ją­cy odwo­ła­nie.

Czy w związ­ku z tylo­ma wąt­pli­wo­ścia­mi praw­ny­mi i moral­ny­mi ( jak kon­flik­ty inte­re­sów ) kon­kurs nie powi­nien być unie­waż­nio­ny i prze­pro­wa­dzo­ny ponow­nie w nie­wąt­pli­wie pra­wi­dło­wy spo­sób? Na pew­no prze­ma­wia za tym pra­wo, któ­re mówi jed­no­znacz­nie, że w przy­pad­ku poja­wia­ją­cych się wąt­pli­wo­ści, a nie twar­dych dowo­dów, nale­ży postę­po­wa­nie prze­pro­wa­dzić ponow­nie tak, by wąt­pli­wo­ści wyeli­mi­no­wać.

Pamię­taj­my, że mamy do czy­nie­nia z kon­kur­sem na sta­no­wi­sko tak new­ral­gicz­ne jak Dyrek­tor Szpi­ta­la powia­to­we­go, powia­to­wej lecz­ni­cy, jed­ne­go z naj­więk­szych pra­co­daw­ców w regio­nie.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting