rondo reńska wieś

Cztery firmy chcą budować rondo w Reńskiej Wsi

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ocze­ki­wa­na od wie­lu lat inwe­sty­cja jed­nak zosta­nie zre­ali­zo­wa­na. Do prze­tar­gu na prze­bu­do­wę dro­gi nr 45 zgło­si­li się chęt­ni.

Tydzień temu zwra­ca­li­śmy uwa­gę, że czas na skła­da­nie ofert na prze­bu­do­wę odcin­ka dro­gi kra­jo­wej nr 45 został prze­dłu­żo­ny o 10 dni. Takie sytu­acje zawsze każą zasta­na­wiać się, czy inwe­sty­cja nie jest zagro­żo­na. W tym przy­pad­ku wszyst­ko wska­zu­je na to, że jed­nak nie. Do prze­bu­do­wy odcin­ka dro­gi kra­jo­wej nr 45 zgło­si­ły się czte­ry fir­my. Naj­tań­sza fir­ma – z Czech – jest goto­wa pod­jąć się tego zada­nia za 33 milio­ny zło­tych. To pie­nią­dze, któ­re miesz­czą się w zało­żo­nym przez Gene­ral­ną Dyrek­cję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad budże­cie. Obec­nie trwa wery­fi­ka­cja ofert. Fir­ma, któ­ra wygra prze­targ, będzie mia­ła czas na zre­ali­zo­wa­nie tej inwe­sty­cji do poło­wy listo­pa­da 2019 roku. Woje­wo­da opol­ski już pół roku temu wydał obwiesz­cze­nie o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia w spra­wie wyda­nia decy­zji o zezwo­le­niu na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej. Na tej pod­sta­wie Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad, któ­ra jest inwe­sto­rem, zło­ży­ła wnio­sek o zwięk­sze­nie finan­so­wa­nia inwe­sty­cji. Następ­nie ogło­szo­ny został prze­targ. Prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy powin­no było nastą­pić w paź­dzier­ni­ku tego roku. Wte­dy mia­ły ruszyć pra­ce. Ale na razie trze­ba na to pocze­kać. Budo­wa ron­da w Reń­skiej Wsi to w prak­ty­ce naj­waż­niej­sza inwe­sty­cja, ale trze­ba pod­kre­ślić, że jest ona tyl­ko czę­ścią całe­go duże­go zada­nia. Pole­ga ono na roz­bu­do­wie dro­gi kra­jo­wej nr 45 na odcin­ku Reń­ska Wieś – Więk­szy­ce – Pobor­szów. Oprócz budo­wy ron­da w Reń­skiej Wsi skła­da­ją się na nie: » Wzmoc­nie­nie kon­struk­cji jezd­ni oraz dobu­do­wa pobo­czy bitu­micz­nych » wymia­na nawierzch­ni na odcin­ku dro­gi kra­jo­wej nr 45 o dłu­go­ści oko­ło 1,13 km oraz nr 45b o dłu­go­ści oko­ło 0,2 km » prze­bu­do­wa 3 skrzy­żo­wań w miej­sco­wo­ści Więk­szy­ce i Komor­no » budo­wa chod­ni­ków i cią­gów pie­szo-rowe­ro­wych w miej­sco­wo­ści Więk­szy­ce i Komor­no » budo­wa zatok auto­bu­so­wych w miej­sco­wo­ści Komor­no » prze­bu­do­wa (wydłu­że­nie) 2 prze­pu­stów w miej­sco­wo­ści Komor­no » ele­men­ty bez­pie­czeń­stwa ruchu » budo­wa oświe­tle­nia ulicz­ne­go » budo­wa i prze­bu­do­wa kana­li­za­cji desz­czo­wej w miej­sco­wo­ści Komor­no i Więk­szy­ce » budo­wa kana­łu tech­no­lo­gicz­ne­go Robo­ty będą reali­zo­wa­ne aż do 2019 roku przy czym budo­wa ron­da zosta­ła potrak­to­wa­na prio­ry­te­to­wo i roz­pocz­nie się jako pierw­sza. Dro­ga kra­jo­wa nr 45 nale­ży do naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych na Opolsz­czyź­nie. Wyżej wymie­nio­na inwe­sty­cja ma wpły­nąć przede wszyst­kim wła­śnie na bez­pie­czeń­stwo kie­row­ców.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting